Најновије

ПОДМУКЛИ ЕРДОГАН, КАЖЕ АСАД: Турска наставља војне операције у Сирији и Ираку! Ево какву су одлуку донели!

Док Да­маск зах­те­ва хит­ни од­ла­зак из Си­ри­је сна­га ко­је на­зи­ва оку­па­ци­о­ни­ма – тур­ских, аме­рич­ких и фран­цу­ских – пар­ла­мент у Ан­ка­ри је усво­јио од­лу­ку ко­ја да­је од­ре­ше­не ру­ке пред­сед­ни­ку Ре­џе­пу Та­ји­пу Ер­до­га­ну и ар­ми­ји да мо­гу, ка­да то про­це­не за сход­но, да на­ста­ве за­по­че­те ак­ци­је и да, ако тре­ба, по­кре­ну но­ве вој­не опе­ра­ци­је у Си­ри­ји и Ира­ку.

Ердоган (Фото: Канцеларија председника Турске)

Од­лу­ка ће би­ти на сна­зи два­на­ест ме­се­ци.

Тур­ска не­ће до­зво­ли­ти да те­ро­ри­сти угро­зе мир и без­бед­ност на­ших гра­ђа­на у по­гра­нич­ном де­лу зе­мље као и мир и ста­бил­ност у ре­ги­о­ну, ре­че­но је у од­лу­ци ко­ју је у сре­ду уве­че усво­јио пар­ла­мент.

„Све стра­не тру­пе тре­ба од­мах да се по­ву­ку из Си­ри­је јер се у њој на­ла­зе про­тив­за­ко­ни­то. Оне су оку­па­тор­ске сна­ге по­што су тур­ски, аме­рич­ки и фран­цу­ски вој­ни­ци под из­го­во­ром бор­бе про­тив те­ро­ри­зма са­ми сти­гли у на­шу зе­мљу без по­зи­ва вла­де”, из­ја­вио је ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Ва­лид ел Му­а­лем три да­на пре не­го што је тур­ски меџ­лис усво­јио од­лу­ку о на­став­ку пре­ко­гра­нич­них опе­ра­ци­ја.

Ка­да је 2011. го­ди­не у Си­ри­ју сти­гло „арап­ско про­ле­ће”, у Ан­ка­ри (као и на За­па­ду) по­гре­шно су про­це­ни­ли да је пред­сед­ник Ба­шар ел Асад го­тов, да ће па­сти за не­ко­ли­ко не­де­ља исто као Му­а­мер Га­да­фи и Хо­сни Му­ба­рак. Сум­ња се да је за­то Тур­ска пре­ко сво­је гра­ни­це про­пу­шта­ла и џи­ха­ди­сте ка­ко би они оба­ви­ли тај по­сао. Де­си­ло се су­прот­но: по­бед­ник ра­та је Асад. Тур­ска, ко­ја се због то­га на­шла на пе­ри­фе­ри­ји зби­ва­ња, и са­да гр­че­ви­то на­сто­ји да ухва­ти „при­кљу­чак” ка­ко би се укљу­чи­ла у пред­сто­је­ћа по­га­ђа­ња око про­на­ла­же­ња по­ли­тич­ког ре­ше­ња у су­сед­ној зе­мљи са ко­јом де­ли гра­ни­цу ду­гу 900 ки­ло­ме­та­ра. Исти је слу­чај и са Аме­ри­ком, ко­ја по­ку­ша­ва да на Бли­ском ис­то­ку амор­ти­зу­је ути­цај Те­хе­ра­на а по­го­то­во Мо­скве, ко­ји су од пр­вог да­на зду­шно по­др­жа­ва­ли пред­сед­ни­ка Аса­да. 

Тур­ска ар­ми­ја са­да по­ку­ша­ва да спре­чи кр­во­про­ли­ће у Идли­бу, се­вер­ној си­риј­ској про­вин­ци­ји, по­след­њем упо­ри­шту опо­зи­ци­о­них гру­па ко­је су се бо­ри­ле про­тив ре­жи­ма Аса­да. У Ан­ка­ри игра­ју на ту кар­ту и тра­же да и опо­зи­ци­ја уче­ству­је у про­на­ла­же­њу по­ли­тич­ког ре­ше­ња у Си­ри­ји у ко­ме ду­го­роч­но не би тре­ба­ло да бу­де ме­ста за Аса­да иако је он по­бед­ник сед­мо­го­ди­шњег гра­ђан­ског ра­та. Он је крив за кр­во­про­ли­ће у Си­ри­ји, твр­де у Ан­ка­ри.

Под из­го­во­ром бор­бе про­тив те­ро­ри­ста, Ан­ка­ра се по­след­њих го­ди­на об­ра­чу­на­ва са Кур­ди­ма у су­сед­ним зе­мља­ма. То иза­зи­ва ре­а­го­ва­ња у Баг­да­ду и Да­ма­ску, јер се по­вре­ме­ни упа­ди тур­ске ар­ми­је на њи­хо­ву те­ри­то­ри­ју до­жи­вља­ва­ју као угро­жа­ва­ње су­ве­ре­ни­те­та и те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та. 

„Ер­до­ган се по­на­ша као не­ка­да осман­ски осва­ја­чи”, ка­же пред­сед­ник Асад. 

Слич­на ре­а­го­ва­ња сти­жу и из Баг­да­да. У Ан­ка­ри се мно­го не освр­ћу на те про­те­сте и у пар­ла­мен­ту су на­ја­ви­ли но­ве пре­ко­гра­нич­не вој­не ак­ци­је.

У ав­гу­сту 2016. го­ди­не Ан­ка­ра је у Си­ри­ји по­кре­ну­ла ве­ли­ку опе­ра­ци­ју „Штит Еуфра­та”. У бор­ба­ма ко­је су тра­ја­ле се­дам ме­се­ци очи­шће­но је две хи­ља­де ки­ло­ме­та­ра уз тур­ску гра­ни­цу од си­риј­ских „курд­ских те­ро­ри­ста” ко­је на­о­ру­жа­ва Пен­та­гон јер се од пр­вог да­на бо­ре про­тив џи­ха­ди­ста. У Тур­ској твр­де да су они те­ро­ри­сти, и то је без сум­ње до­при­не­ло по­гор­ша­њу од­но­са из­ме­ђу стра­те­шких са­ве­зни­ка Ва­шинг­то­на и Ан­ка­ре.

По­чет­ком ове го­ди­не  усле­дио је на­ста­вак: Ан­ка­ра је, у са­рад­њи са та­ко­зва­ном Сло­бод­ном си­риј­ском ар­ми­јом, ко­ја оку­пља „уме­ре­не” опо­зи­ци­о­не гру­пе, за­по­че­ла опе­ра­ци­ју „Ма­сли­но­ва гран­чи­ца” у про­вин­ци­ји Африн. У бор­ба­ма је „не­у­тра­ли­са­но” – уби­је­но, ухап­ше­но или се пре­да­ло – око 4.000 „те­ро­ри­ста”, пре све­га си­риј­ских Курда.

Тур­ски ави­о­ни на се­ве­ру Ира­ка по­вре­ме­но бом­бар­ду­ју по­ло­жа­је Рад­нич­ке пар­ти­је Кур­ди­ста­на (ПКК) ко­ја је на ли­сти те­ро­ри­стич­ких гру­па. „Наш циљ је да од се­па­ра­ти­ста пот­пу­но очи­сти­мо ирач­ке про­вин­ци­је Син­џар и пла­ни­ну Кан­дил”, пре­ти Ер­до­ган. Они та­мо има­ју ба­зе из ко­јих лан­си­ра­ју на­па­де на ци­ље­ве у Ана­до­ли­ји, где се го­ди­на­ма бо­ре за ве­ћа пра­ва свог на­ро­да.

„То је у скла­ду са ме­ђу­на­род­ним пра­вом јер ми не­ма­мо оку­па­тор­ске аспи­ра­ци­је. Ка­да очи­сти­мо ту ’те­ро­ри­стич­ку мо­чва­ру’, он­да ће­мо те те­ри­то­ри­је вра­ти­ти ло­кал­ном ста­нов­ни­штву”, ка­же Ер­до­ган, ко­ји при­мет­но на­сто­ји да се на­мет­не као за­штит­ник свих му­сли­ма­на у све­ту, пре све­га оних на Бли­ском ис­то­ку и Бал­ка­ну.

Прочитајте ОВДЕ зашто саудијски принц пуца од беса.

Извор: Политика

Бонус видео

 

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

Бонус видео

Турска војска је већ месецима у Сирији.

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА