Најновије

МЕЛАНИЈА ПРОТИВ МИРЕ: Како је Словенка истерала Хрватицу из Беле куће

Неки би рекли да је Словенка отерала Хрватицу са места заменице саветника за националну безбедност америчког председника Доналда Трампа. Теоретски гледано из балканског угла то је истина, али у пракси обе даме су, пре свега, Американке.

Мирослав Лазански (Фото: Јутјуб)

Пише: Мирослав Лазански

Исти­на, са­да већ бив­ша за­ме­ни­ца са­вет­ни­ка за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност, Ми­ра Ри­кар­дел, би­ла је ви­ше Хр­ва­ти­ца не­го што се мо­гло оче­ки­ва­ти од лич­но­сти на та­ко ви­со­кој по­зи­ци­ји у Ва­шинг­то­ну, у сва­кој при­ли­ци ис­по­ља­ва­ла је ја­сну и сна­жну ср­бо­фо­би­ју, но с об­зи­ром  на по­ро­дич­ну, уста­шку, про­шлост то и ни­је би­ло из­не­на­ђу­ју­ће.

Оно што је из­не­на­ђу­ју­ће је­сте да је сте­пен за­ла­га­ња за „срп­ску ствар” код Аме­ри­ка­на­ца, по­ре­клом Ср­ба, ка­да се на­ђу на по­зи­ци­ја­ма од­лу­чи­ва­ња у САД, да­ле­ко ма­њи не­го код Хр­ва­та ко­ји се на­ђу у слич­ном по­ло­жа­ју. О Ал­бан­ци­ма да и не го­во­рим.

Да­кле, Ме­ла­ни­ја Трамп ни­је до­зво­ли­ла Ми­ри Ри­кар­дел сплет­ка­ре­ње у Бе­лој ку­ћи, не­до­лич­но по­на­ша­ње пре­ма под­ре­ђе­ни­ма и ода­ва­ње ин­фор­ма­ци­ја из Бе­ле ку­ће ме­ди­ји­ма. Го­спо­ђа Трамп је по­сту­пи­ла као пра­ва да­ма, она не тр­пи бал­кан­ски при­ми­ти­ви­зам, и глав­на ло­бист­ки­ња Хр­ват­ске у Ва­шинг­то­ну мо­ра­ће да тра­жи дру­ги по­сао. За Ср­би­ју је Ми­ра Ри­кар­дел учи­ни­ла до­вољ­но ште­те и у Пен­та­го­ну и у Стејт де­парт­мен­ту. Хва­ла го­спо­ђи Ме­ла­ни­ји Трамп.

Но, слу­чај „Ми­ра Ри­кар­дел” иза­зи­ва сет пи­та­ња: ко су све ло­би­сти срп­ских ин­те­ре­са у Ва­шинг­то­ну? Ка­да се код нас, пре осам го­ди­на, по­ве­ла по­лу­јав­на рас­пра­ва ка­ко пла­ти­ти ло­би­сте у Кон­гре­су САД ни­ко се ни­је  за­пи­тао је­су ли гра­ђа­ни уоп­ште вољ­ни да у оно вре­ме ве­ли­ке еко­ном­ске кри­зе одва­ја­ју од сво­јих пла­ти­ца 100.000 до­ла­ра ме­сеч­но за ком­па­ни­ју „По­де­ста гру­па”, ко­ја је опет има­ла и по­ди­зво­ђа­ча ра­до­ва, фир­му „Ро­берт Вајт”, ко­ју је „По­де­ста” ан­га­жо­ва­ла да ло­би­ра за Ср­би­ју у аме­рич­ком Кон­гре­су. Уго­вор о ло­би­ра­њу скло­пљен је из­ме­ђу „По­де­ста гру­пе” и Вла­де Ср­би­је 1. ок­то­бра 2011. на пе­ри­од од го­ди­ну да­на.

Ка­ко и за­што је тај уго­вор скло­пљен баш уочи по­чет­ка пред­из­бор­не кам­па­ња у Ср­би­ји, то очи­то и ни­је би­ло слу­чај­но баш та­да. О дру­гим де­та­љи­ма  уго­во­ра јав­ност у Ср­би­ји ни­је ни­шта зна­ла, као што јав­ност не­ма пој­ма шта су у ра­ни­јем пе­ри­о­ду ура­ди­ле не­ке дру­ге ло­би­стич­ке ком­па­ни­је у Ва­шинг­то­ну, а ко­је је у ра­ни­јим пе­ри­о­ди­ма ан­га­жо­ва­ла Вла­да Ср­би­је. Ко­ли­ко је ту па­ра по­тро­ше­но и ко­ји су ре­зул­та­ти тог ло­би­ра­ња – по­сла у ко­рист Ср­би­је? Је­су ли ти ра­ни­ји уго­во­ри ис­те­кли, или су пре­ки­ну­ти због очи­тог не­у­спе­ха у ло­би­ра­њу? Ко је по­сре­до­вао са аме­рич­ке, а ко са срп­ске стра­не? Јер, и то је ло­би­ра­ње гро­мо­гла­сно на­ја­вље­но, и он­да се у ти­ши­ни уга­си­ло.   

Ми­слим да је Ср­би­ја са стра­те­шким ло­би­ра­њем у Ва­шинг­то­ну за­ка­сни­ла нај­ма­ње 28 го­ди­на, иако је на­ја­вље­но ка­ко ће по­сао „По­де­ста гру­пе” би­ти „да олак­ша оства­ри­ва­ње стра­те­гиј­ских ци­ље­ва Ср­би­је, да омо­гу­ћи раз­вој ко­ри­сних и ефи­ка­сних од­но­са Ср­би­је и САД, да за­сту­па срп­ске ин­те­ре­се у свим ре­ле­вант­ним и еко­ном­ским аме­рич­ким ин­сти­ту­ци­ја­ма”.

Ко је то у Бе­о­гра­ду мо­гао да пра­ти и из­ме­ри да ли то ло­би­сти ком­па­ни­је „По­де­ста гру­пе” у Кон­гре­су ефи­ка­сно и пло­до­но­сно ра­де, да ли то вре­ди баш 100.000 до­ла­ра ме­сеч­но, то ни Бог не зна. Исти­на, за те па­ре се у Кон­гре­су од ло­би­ста и не мо­же до­би­ти не­што гран­ди­о­зно, за­пра­во ве­ли­ко је пи­та­ње мо­же ли Ср­би­ја да­нас пре­ко ло­би­ра­ња до­би­ти би­ло шта зна­чај­ни­је од, ре­ци­мо, при­је­ма у Бе­лој ку­ћи и сли­ка­ња у фо­те­ља­ма Овал­ног са­ло­на. Евен­ту­ал­ном срп­ском обра­ћа­њу са го­вор­ни­це у Кон­гре­су мо­ра­ло би да прет­хо­ди срп­ско ди­рект­но при­зна­ње др­жав­не са­мо­стал­но­сти Ко­со­ва. Ула­зак Ср­би­је у ЕУ у да­на­шњим, а по­го­то­ву у окол­но­сти­ма кроз се­дам до де­сет го­ди­на, за­ви­си­ће пре све­га од ста­ња у ЕУ у том тре­нут­ку, а не од до­бре во­ље Ва­шинг­то­на. 

Да ли смо он­да у стра­те­шком ло­би­ра­њу и стра­те­шки за­ка­сни­ли? За­ка­сни­ли смо, јер све стра­те­шке ства­ри за Ср­би­ју од­лу­че­не су пре до­ста го­ди­на. Са­да са­мо спа­са­ва­мо што се спа­си­ти мо­же. А стра­те­шка бу­дућ­ност Ср­би­је не ку­пу­је се у Ва­шинг­то­ну пре­ко ло­би­стич­ких ку­ћа, она се ку­је и гра­ди у ср­ци­ма и умо­ви­ма гра­ђа­на Ср­би­је. Јер, ка­ко да ло­би­ста об­ја­сни срп­ску исто­ри­ју и срп­ске ин­те­ре­се на Ко­со­ву не­ком ге­не­ра­лу у Пен­та­го­ну, или не­ком дрч­ном кон­гре­сме­ну у Ва­шинг­то­ну? Ка­да Аме­ри­ка­нац, ако му се сви­ди не­ки исто­риј­ски спо­ме­ник у Евро­пи, ку­пи га, ра­ста­ви на де­ло­ве и од­ве­зе у Аме­ри­ку и та­мо са­ста­ви. Ко­ли­ко је са­мо ста­рих фран­цу­ских дво­ра­ца из до­ли­не Ло­а­ре за­вр­ши­ло у Тек­са­су. За Аме­ре исто­ри­ја не зна­чи мно­го. По­го­то­во ако ни­је њи­хо­ва. 

По­не­што знам ка­ко функ­ци­о­ни­ше је­ди­на ин­ду­стри­ја у Ва­шинг­то­ну, ин­ду­стри­ја по­ли­ти­ке, од Пен­та­го­на до Стејт де­парт­мен­та и Кон­гре­са. Лич­не ве­зе, кок­те­ли, рад­ни руч­ко­ви и ве­че­ре, ка­би­не­ти са са­го­ви­ма у ко­је ва­ше ци­пе­ле упа­да­ју до ча­ра­па, ма­ха­го­ни и мер­мер, ста­кло и при­гу­ше­не жућ­ка­сте сто­не лам­пе. Ску­по­це­не пор­це­лан­ске шо­ље за ја­ку аме­рич­ку ка­фу, пре­див­не се­кре­та­ри­це и мла­ђа­ни са­вет­ни­ци ко­ји о Ср­би­ји зна­ју са­мо „о Ду­бров­ни­ку, Го­спи од Ме­ђу­гор­ја, па он­да Ти­то, па Ми­ло­ше­вић, евен­ту­ал­но Ка­ра­џић и Мла­дић”. Он­да вас по­зо­ву на ве­че­ру у Џорџ­та­ун и он­да сва­ко пла­ти свој ра­чун. И све уз љу­ба­зне осме­хе, су­пер­до­ма­ћин­ски и при­ја­тељ­ски, по­ли­тич­ка ко­рект­ност на­про­сто из­ви­ре из сва­ке ре­че­ни­це до­ма­ћи­на ко­ји, на­рав­но, зна све о Ср­би­ји. По­сле сед­не­те у ави­он, про­бу­ди­те се у Евро­пи и схва­ти­те аме­рич­ки филм... 

Како је радикалка растурила НАТО у Канади, погледајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

Бонус видео

Лазански о скандалу у Паризу

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА