Најновије

ШВОРЦ ЕКИПА: Запад у глибу задуживања због рата у Украјини

Ру­ско-укра­јин­ски су­коб тра­ја­ће го­ди­на­ма, ако не и де­це­ни­ја­ма. Та­ко би се мо­гла про­ту­ма­чи­ти ју­че­ра­шња по­ли­тич­ка од­лу­ка ли­де­ра Г7 у Пу­љи да на бер­за­ма по­зај­ме „око 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра” ка­ко би што бр­же и што из­да­шни­је по­мо­гли Укра­ји­ни. При­том се осла­ња­ју на при­хо­де ко­ји се сли­ва­ју од око 260 ми­ли­јар­ди до­ла­ра за­мр­зну­те ру­ске имо­ви­не на За­па­ду, нај­ве­ћим де­лом на те­ре­ну ЕУ.
Кеш као алфа и омега

Кеш као алфа и омега

Да Г7 уђе у тај за­јам пред­ло­жио је зва­нич­ни Ва­шинг­тон, без још об­ја­вље­них де­та­ља о то­ме ка­ко би ме­ђу со­бом по­де­ли­ли фи­нан­сиј­ске ри­зи­ке, ни­ти ка­ко би се тај ба­сно­слов­ни по­зајм­ље­ни но­вац да­ље ди­стри­бу­и­рао, на­во­ди лон­дон­ски „Фај­нен­шал тајмс”. Што се бер­зи ти­че, Г7 их је ју­че овим пла­ном ста­вио пред муч­ну за­го­нетку.

На­и­ме, по­шту­ју­ћи ин­тер­ни пра­вил­ник, 27 чла­ни­ца ЕУ мо­ра­ју сва­ких шест ме­се­ци јед­но­гла­сно да по­твр­де да фи­нан­сиј­ска сред­ства Ру­си­је, за­мр­зну­та на њи­хо­вом те­ре­ну (око 200 ми­ли­јар­ди евра), оста­ју и сле­де­ћих 180 да­на „на ле­ду”. Ка­ко би по­мо­гли за­јед­нич­ком при­ја­те­љу – Укра­ји­ни – ЕУ је не­дав­но од­лу­чи­ла да про­фит ко­ји за­мр­зну­ти ру­ски но­вац оства­ру­је на го­ди­шњем ни­воу (око три ми­ли­јар­де евра), убу­ду­ће усме­ра­ва ка Ки­је­ву, ма­хом за ку­повину оружја.

Аме­ри­ка већ ме­се­ци­ма фор­си­ра дру­га­чи­ји пред­лог – да се Укра­ји­ни од­мах ста­ви на рас­по­ла­га­ње мно­го ве­ћи но­вац. „Же­ли­мо да де­мон­стри­ра­мо да САД по­др­жа­ва­ју на­род Укра­ји­не. Пот­пи­су­ју­ћи овај до­ку­мент (о зај­му) та­ко­ђе же­ли­мо да Ру­си­ји по­ша­ље­мо сиг­нал на­ше од­луч­но­сти. Ако Вла­ди­мир Пу­тин ми­сли да мо­же да над­жи­ви ко­а­ли­ци­ју ко­ја по­др­жа­ва Укра­ји­ну, ва­ра се”, ис­та­као је Џејк Са­ли­ван, са­вет­ник за на­ционалну безбедност САД-а.

„На иви­ци смо до­брог ис­хо­да” и „за­јед­нич­ке ви­зи­је ка­ко на­пред” (с но­вом тран­шом за­пад­не по­мо­ћи Укра­ји­ни), био је опре­зни­ји Са­ли­ван кад је сти­гао у екс­клу­зив­но ле­то­ва­ли­ште „Бир­го Ег­на­ци­ја”, где се до су­тра одр­жа­ва са­мит Г7. На свет­ским фи­нан­сиј­ским тр­жи­шти­ма по­во­дом тих сиг­на­ла о ско­ром до­го­во­ру Г7 за узи­ма­ње по­зај­ми­це ни­су зна­ли шта да ми­сле, дис­крет­но је поручено из лондонског Ситија.

Јер, шта ће се де­си­ти ако 27 чла­ни­ца ЕУ, по­себ­но на­кон не­дав­них из­бо­ра за ЕП, по­сле не­ких шест ме­се­ци не по­стиг­ну зах­те­ва­но јед­но­гла­сје о да­љем за­мр­за­ва­њу сред­ста­ва Ру­си­је на тлу ЕУ, а за­јам од 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра је већ узет? Ко он­да на­ста­вља от­пла­ту зај­ма и под ко­јим усло­ви­ма? Ка­ко да да­те за­јам ко­ји се от­пла­ћу­је на не­пре­ци­зи­ра­ни рок, ре­ци­мо на 10 или 50 го­ди­на, ако зна­те да се от­пла­та ба­зи­ра на сред­стви­ма чи­ји се „за­мр­зну­ти” ста­тус ста­вља на ис­пит сва­ких шест ме­се­ци?”, пи­та­ли су се ита­ли­јан­ски зва­нич­ни­ци у Пу­љи.

Ју­че по­сле под­не, пре фор­мал­не об­ја­ве да ће Г7 ући у за­јам вре­дан 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, по­је­ди­ни уче­сни­ци узи­ма­ли су ствар уна­пред здра­во за го­то­во. „Уве­рен сам да ће спо­ра­зум би­ти по­стиг­нут у сле­де­ћих не­ко­ли­ко са­ти”, про­це­нио је Шарл Ми­шел, од­ла­зе­ћи пред­сед­ник Европ­ског са­ве­та. „До­бре ве­сти од Г7: још 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра за Укра­ји­ну”, ус­клик­нуо је не­мач­ки ми­ни­стар фи­нан­си­ја Кри­сти­јан Линд­нер на дру­штве­ној мре­жи „Икс”. Пре­ма не­зва­нич­ним на­ја­ва­ма, тих 50 ми­ли­јар­ди до­ла­ра зај­ма Г7 за Укра­ји­ну би­ће обез­бе­ђе­но до кра­ја ове го­ди­не.

У ме­ђу­вре­ме­ну, до­ла­зе­ћи у Пу­љу, укра­јин­ски пред­сед­ник Во­ло­ди­мир Зе­лен­ски на­ја­вио је да ће Ки­јев с Ва­шинг­то­ном то­ком са­ми­та Г7 ута­на­чи­ти од­брам­бе­ни са­вез „без пре­се­да­на”. Зе­лен­ски је на­ја­вио да ће сли­чан са­вез скло­пи­ти и с Ја­па­ном. „Укра­јин­ски на­род, укљу­чу­ју­ћи и на­ше рат­ни­ке, ви­ди са­да да ће Г7 увек по­др­жа­ва­ти Укра­ји­ну”, за­кљу­чио је Зе­лен­ски пред на­ја­вље­ни су­срет с аме­рич­ким ли­де­ром. Те­жи­ште но­вог аме­рич­ко-укра­јин­ског од­брам­бе­ног са­ве­та је­сте раз­вој ко­а­ли­ци­је за ис­по­ру­ку бор­бе­них ави­о­на Ки­је­ву уз по­ве­ћа­ње снаб­де­ва­ња ра­ке­та­ма ду­гог до­ме­та, на­во­де аген­ци­је.

У ме­ђу­вре­ме­ну, САД су ју­че об­ја­ви­ле но­ву рун­ду санк­ци­ја про­тив Ру­си­је и ње­них „ја­та­ка”, око 300 осо­ба и фир­ми на тлу Ки­не, ис­точ­не Ази­је, Бли­ског и Сред­њег ис­то­ка, у Евро­пи, Афри­ци, цен­трал­ној Ази­ји и на Ка­ри­би­ма, ја­вио је Блум­берг. Овог пу­та на ме­ти су би­ли про­из­во­ђа­чи дро­но­ва и од­брам­бе­них си­сте­ма од бес­пи­лот­них ле­те­ли­ца, као и кри­јум­ча­ри зла­та, снаб­де­ва­чи ма­шин­ским ору­ђи­ма, ин­ду­стриј­ским ма­те­ри­ја­ли­ма, ми­кро­е­лек­трон­ском опре­мом... По­себ­на став­ка у но­вој рун­ди аме­рич­ких санк­ци­ја про­тив Ру­си­је су ка­зне­не ме­ре ко­је пре­те „стра­ним бан­ка­ма” ко­је са­ра­ђу­ју с Ру­си­ма и Ру­си­јом. По­сма­тра­чи ис­ти­чу да су на ни­ша­ну број­не тзв. ма­ле ки­не­ске бан­ке, ко­је у по­след­ње вре­ме из­гле­да ула­зе у пре­ко­гра­нич­не тран­сак­ци­је с парт­нерима у Русији.

Фи­нан­сиј­ско-бор­бе­но зби­ја­ње ре­до­ва Г7 са Укра­ји­ном, пред­во­ђе­но ини­ци­ја­ти­ва­ма Ва­шинг­то­на, од­ви­ја­ло се ју­че, на­кон увод­ног из­ла­га­ња ита­ли­јан­ске пре­ми­јер­ке Ђор­ђе Ме­ло­ни. Пре­ма Ме­ло­ни­је­вој, „Г7 ни­је твр­ђа­ва за­тво­ре­на у се­бе, ко­ја мо­ра да се бра­ни од не­ко­га. Г7 пред­ста­вља по­ну­ду вред­но­сти ко­ју из­ла­же­мо да би­смо има­ли за­јед­нич­ки раз­вој као циљ”.

Упр­кос овој за­но­сној ви­зи­ји Ме­ло­ни­је­ве, ли­де­ри Г7 ипак се не­ће ду­го за­др­жа­ти у Пу­љи. На­и­ме, сви уче­сни­ци по­зва­ни су да­нас на све­ча­ну ве­че­ру, по­сле ко­је ће, иако са­мит тра­је до су­тра, ве­ћи­на ли­де­ра већ то­ком но­ћи на­пу­сти­ти југ Ита­ли­је.

Извор: Политика 

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА