Најновије

НОВЕ РАКЕТЕ ЗА СРПСКИ ВБР ''ОГАЊ'': Повцећан домет

Ви­ше­цев­ни ба­ца­чи ра­ке­та Вој­ске Ср­би­је то­ком ове го­ди­не би­ће опре­мље­ни овим, не­дав­но успе­шно те­сти­ра­ним, про­јек­ти­лом

Огањ (Фото: Министарство одбране Србије)

Ве­жбе Вој­ске Ср­би­је са бо­је­вим га­ђа­њем уче­ста­ле су по­след­њих го­ди­на, на по­ли­го­ни­ма се по­ка­зу­је деј­ство на­о­ру­жа­ња ку­пље­ног у ино­стран­ству и про­из­ве­де­ног у до­ма­ћој од­брам­бе­ној ин­ду­стри­ји. Ипак, без об­зи­ра на све но­ви­те­те, на по­сма­тра­че увек по­се­бан ути­сак оста­вља деј­ство ви­ше­цев­них ба­ца­ча ра­ке­та. Пла­ме­ни тра­го­ви сал­ви ра­ке­та, ко­је као да су­сти­жу јед­ну дру­гу, оми­ље­ни су ка­дар фо­то­ре­пор­те­ра и сни­ма­те­ља.

Ово на­о­ру­жа­ње, исто­риј­ски гле­да­но, раз­ви­је­но је то­ком Дру­гог свет­ског ра­та при че­му је рат­ну сла­ву по­нео со­вјет­ски си­стем „ка­ћу­ша” ко­ји су Нем­ци, због ка­рак­те­ри­стич­ног ху­ка при лан­си­ра­њу ра­ке­та, зва­ли и „Ста­љи­но­ве ор­гу­ље”. У на­ред­ним де­це­ни­ја­ма ви­ше­цев­ни ба­ца­чи ра­ке­та по­ста­ли су не­из­бе­жни део ар­се­на­ла ско­ро сва­ке ар­ми­је, упо­тре­бља­ва­ни су у ло­кал­ним су­ко­би­ма као што је то слу­чај и да­нас у ра­ту у Укра­ји­ни где се ко­ри­сте си­сте­ми ко­ји су на­сле­ди­ли ле­ген­дар­не „ка­ћу­ше“, на­рав­но не­у­по­ре­ди­во моћ­ни­ји и убо­ји­ти­ји.

И Ју­го­сла­ви­ја је раз­ви­ја­ла и про­из­во­ди­ла ви­ше­цев­не ба­ца­че ра­ке­та, од ко­јих је по­себ­но зна­ча­јан „огањ”, опре­мљен ра­ке­та­ма ка­ли­бра 128 ми­ли­ме­та­ра ко­ји је да­нас ва­жан део на­о­ру­жа­ња Вој­ске Ср­би­је. По­след­њих го­ди­на овај си­стем је мо­дер­ни­зо­ван и ди­ги­та­ли­зо­ван, чи­ме су знат­но по­бољ­ша­ње ње­го­ве ка­рак­те­ри­сти­ке. Та­ко­ђе, ра­ди се и на раз­во­ју но­вих ра­ке­та за „огањ”.

Не­дав­но је на по­ли­го­ну „Па­су­љан­ске ли­ва­де” из­ве­де­но успе­шно те­сти­ра­ње но­ве ра­ке­те М-19, чи­ме је окон­чан про­цес ње­ног ис­пи­ти­ва­ња.
„Сва ис­пи­ти­ва­ња ове ра­ке­те су за­вр­ше­на пре­ма пла­ну и про­гра­му ис­пи­ти­ва­ња. Уво­ђе­ње ра­ке­те 128 ми­ли­ме­та­ра М-19 у на­о­ру­жа­ње Вој­ске Ср­би­је пла­ни­ра­но је то­ком ове го­ди­не”, на­во­де се у од­го­во­ри­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не на пи­та­ња „По­ли­ти­ке”.

Ка­ко об­ја­шња­ва­ју, реч је о не­во­ђе­ној ба­ли­стич­кој ра­ке­ти ко­ја се лан­си­ра из ви­ше­цев­них лан­се­ра ра­ке­та.

„На­ме­ње­на је за не­у­тра­ли­са­ње по­вр­шин­ских ци­ље­ва, не­при­ја­те­ље­ве жи­ве си­ле, ла­ко утвр­ђе­них фор­ти­фи­ка­циј­ских обје­ка­та, нео­кло­пље­них и ла­ко окло­пље­них бор­бе­них сред­ста­ва, ар­ти­ље­риј­ских и ра­кет­них ба­те­ри­ја на по­ло­жа­ју, ко­манд­них ме­ста и тех­ни­ке на од­ре­ђе­ном бор­бе­ном про­сто­ру”, об­ја­шња­ва­ју над­ле­жни из Ми­ни­стар­ства од­бра­не.

Су­штин­ска раз­ли­ка у од­но­су на ра­ни­је мо­де­ле је зна­чај­но по­ве­ћа­ње мак­си­мал­ног до­ме­та и ефи­ка­сно­сти на ци­љу. Основ­не так­тич­ко-тех­нич­ке ка­рак­те­ри­сти­ке ра­ке­те су мак­си­мал­ни до­мет ве­ћи од 40 ки­ло­ме­та­ра и ра­ди­јус ефи­ка­сно­сти бо­је­ве гла­ве при по­га­ђа­њу ци­ља ве­ћи од 40 ме­та­ра.

„На ову ра­ке­ту би­ће угра­ђи­ва­не ра­зор­не бо­је­ве гла­ве, пар­чад­но-ру­ше­ће са упа­ља­чем удар­ног ти­па ко­ји се на­ла­зи у на­о­ру­жа­њу Вој­ске Ср­би­је или са бли­зин­ским упа­ља­чем ко­ји се на­ла­зи у фа­зи за­вр­шних ис­пи­ти­ва­ња за при­јем у на­о­ру­жа­ње”, на­во­ди се у од­го­во­ри­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
Ра­ке­ту је раз­вио Вој­но­тех­нич­ки ин­сти­тут у са­рад­њи са фир­ма­ма ХК „Кру­шик” и „Еде­про”

На­ме­ње­на је за ви­ше­цев­не лан­се­ре ра­ке­та ко­ји се на­ла­зе у на­о­ру­жа­њу Вој­ске Ср­би­је – ЛРСВ М-77 „огањ”, као и но­ви­је ЛРСВД М-17 и ЛРСВМ М-18 са лан­сир­ним мо­ду­ли­ма за јед­но­крат­ну упо­тре­бу.

Како у Донбасу реагују на реч '’Србија'’, погледајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Најновије вести - Правда

Најновије вести - Ратни извештаји

Urbancube