Najnovije

PODMUKLI ERDOGAN, KAŽE ASAD: Turska nastavlja vojne operacije u Siriji i Iraku! Evo kakvu su odluku doneli!

Dok Da­mask zah­te­va hit­ni od­la­zak iz Si­ri­je sna­ga ko­je na­zi­va oku­pa­ci­o­ni­ma – tur­skih, ame­rič­kih i fran­cu­skih – par­la­ment u An­ka­ri je usvo­jio od­lu­ku ko­ja da­je od­re­še­ne ru­ke pred­sed­ni­ku Re­dže­pu Ta­ji­pu Er­do­ga­nu i ar­mi­ji da mo­gu, ka­da to pro­ce­ne za shod­no, da na­sta­ve za­po­če­te ak­ci­je i da, ako tre­ba, po­kre­nu no­ve voj­ne ope­ra­ci­je u Si­ri­ji i Ira­ku.

Erdogan (Foto: Kancelarija predsednika Turske)

Od­lu­ka će bi­ti na sna­zi dva­na­est me­se­ci.

Tur­ska ne­će do­zvo­li­ti da te­ro­ri­sti ugro­ze mir i bez­bed­nost na­ših gra­đa­na u po­gra­nič­nom de­lu ze­mlje kao i mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu, re­če­no je u od­lu­ci ko­ju je u sre­du uve­če usvo­jio par­la­ment.

„Sve stra­ne tru­pe tre­ba od­mah da se po­vu­ku iz Si­ri­je jer se u njoj na­la­ze pro­tiv­za­ko­ni­to. One su oku­pa­tor­ske sna­ge po­što su tur­ski, ame­rič­ki i fran­cu­ski voj­ni­ci pod iz­go­vo­rom bor­be pro­tiv te­ro­ri­zma sa­mi sti­gli u na­šu ze­mlju bez po­zi­va vla­de”, iz­ja­vio je mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Va­lid el Mu­a­lem tri da­na pre ne­go što je tur­ski medž­lis usvo­jio od­lu­ku o na­stav­ku pre­ko­gra­nič­nih ope­ra­ci­ja.

Ka­da je 2011. go­di­ne u Si­ri­ju sti­glo „arap­sko pro­le­će”, u An­ka­ri (kao i na Za­pa­du) po­gre­šno su pro­ce­ni­li da je pred­sed­nik Ba­šar el Asad go­tov, da će pa­sti za ne­ko­li­ko ne­de­lja isto kao Mu­a­mer Ga­da­fi i Ho­sni Mu­ba­rak. Sum­nja se da je za­to Tur­ska pre­ko svo­je gra­ni­ce pro­pu­šta­la i dži­ha­di­ste ka­ko bi oni oba­vi­li taj po­sao. De­si­lo se su­prot­no: po­bed­nik ra­ta je Asad. Tur­ska, ko­ja se zbog to­ga na­šla na pe­ri­fe­ri­ji zbi­va­nja, i sa­da gr­če­vi­to na­sto­ji da uhva­ti „pri­klju­čak” ka­ko bi se uklju­či­la u pred­sto­je­ća po­ga­đa­nja oko pro­na­la­že­nja po­li­tič­kog re­še­nja u su­sed­noj ze­mlji sa ko­jom de­li gra­ni­cu du­gu 900 ki­lo­me­ta­ra. Isti je slu­čaj i sa Ame­ri­kom, ko­ja po­ku­ša­va da na Bli­skom is­to­ku amor­ti­zu­je uti­caj Te­he­ra­na a po­go­to­vo Mo­skve, ko­ji su od pr­vog da­na zdu­šno po­dr­ža­va­li pred­sed­ni­ka Asa­da. 

Tur­ska ar­mi­ja sa­da po­ku­ša­va da spre­či kr­vo­pro­li­će u Idli­bu, se­ver­noj si­rij­skoj pro­vin­ci­ji, po­sled­njem upo­ri­štu opo­zi­ci­o­nih gru­pa ko­je su se bo­ri­le pro­tiv re­ži­ma Asa­da. U An­ka­ri igra­ju na tu kar­tu i tra­že da i opo­zi­ci­ja uče­stvu­je u pro­na­la­že­nju po­li­tič­kog re­še­nja u Si­ri­ji u ko­me du­go­roč­no ne bi tre­ba­lo da bu­de me­sta za Asa­da iako je on po­bed­nik sed­mo­go­di­šnjeg gra­đan­skog ra­ta. On je kriv za kr­vo­pro­li­će u Si­ri­ji, tvr­de u An­ka­ri.

Pod iz­go­vo­rom bor­be pro­tiv te­ro­ri­sta, An­ka­ra se po­sled­njih go­di­na ob­ra­ču­na­va sa Kur­di­ma u su­sed­nim ze­mlja­ma. To iza­zi­va re­a­go­va­nja u Bag­da­du i Da­ma­sku, jer se po­vre­me­ni upa­di tur­ske ar­mi­je na nji­ho­vu te­ri­to­ri­ju do­ži­vlja­va­ju kao ugro­ža­va­nje su­ve­re­ni­te­ta i te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta. 

„Er­do­gan se po­na­ša kao ne­ka­da osman­ski osva­ja­či”, ka­že pred­sed­nik Asad. 

Slič­na re­a­go­va­nja sti­žu i iz Bag­da­da. U An­ka­ri se mno­go ne osvr­ću na te pro­te­ste i u par­la­men­tu su na­ja­vi­li no­ve pre­ko­gra­nič­ne voj­ne ak­ci­je.

U av­gu­stu 2016. go­di­ne An­ka­ra je u Si­ri­ji po­kre­nu­la ve­li­ku ope­ra­ci­ju „Štit Eufra­ta”. U bor­ba­ma ko­je su tra­ja­le se­dam me­se­ci oči­šće­no je dve hi­lja­de ki­lo­me­ta­ra uz tur­sku gra­ni­cu od si­rij­skih „kurd­skih te­ro­ri­sta” ko­je na­o­ru­ža­va Pen­ta­gon jer se od pr­vog da­na bo­re pro­tiv dži­ha­di­sta. U Tur­skoj tvr­de da su oni te­ro­ri­sti, i to je bez sum­nje do­pri­ne­lo po­gor­ša­nju od­no­sa iz­me­đu stra­te­ških sa­ve­zni­ka Va­šing­to­na i An­ka­re.

Po­čet­kom ove go­di­ne  usle­dio je na­sta­vak: An­ka­ra je, u sa­rad­nji sa ta­ko­zva­nom Slo­bod­nom si­rij­skom ar­mi­jom, ko­ja oku­plja „ume­re­ne” opo­zi­ci­o­ne gru­pe, za­po­če­la ope­ra­ci­ju „Ma­sli­no­va gran­či­ca” u pro­vin­ci­ji Afrin. U bor­ba­ma je „ne­u­tra­li­sa­no” – ubi­je­no, uhap­še­no ili se pre­da­lo – oko 4.000 „te­ro­ri­sta”, pre sve­ga si­rij­skih Kurda.

Tur­ski avi­o­ni na se­ve­ru Ira­ka po­vre­me­no bom­bar­du­ju po­lo­ža­je Rad­nič­ke par­ti­je Kur­di­sta­na (PKK) ko­ja je na li­sti te­ro­ri­stič­kih gru­pa. „Naš cilj je da od se­pa­ra­ti­sta pot­pu­no oči­sti­mo irač­ke pro­vin­ci­je Sin­džar i pla­ni­nu Kan­dil”, pre­ti Er­do­gan. Oni ta­mo ima­ju ba­ze iz ko­jih lan­si­ra­ju na­pa­de na ci­lje­ve u Ana­do­li­ji, gde se go­di­na­ma bo­re za ve­ća pra­va svog na­ro­da.

„To je u skla­du sa me­đu­na­rod­nim pra­vom jer mi ne­ma­mo oku­pa­tor­ske aspi­ra­ci­je. Ka­da oči­sti­mo tu ’te­ro­ri­stič­ku mo­čva­ru’, on­da će­mo te te­ri­to­ri­je vra­ti­ti lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu”, ka­že Er­do­gan, ko­ji pri­met­no na­sto­ji da se na­met­ne kao za­štit­nik svih mu­sli­ma­na u sve­tu, pre sve­ga onih na Bli­skom is­to­ku i Bal­ka­nu.

Pročitajte OVDE zašto saudijski princ puca od besa.

Izvor: Politika

Bonus video

 

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

Bonus video

Turska vojska je već mesecima u Siriji.

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Kolumne

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA