Najnovije

AMERIKA IZRAELU: Rat da završite do kraja godine

Amerika odlučila...

Administracija ame­rič­kog pred­sed­ni­ka DŽo­ze­fa Baj­de­na sve oštri­je na­stu­pa pre­ma Tel Avi­vu. Pre­ma pi­sa­nju bri­sel­skog por­ta­la „Po­li­ti­ko”, Va­šing­ton je dao Izra­e­lu rok da rat pro­tiv Ha­ma­sa za­vr­ši do kra­ja go­di­ne.

Por­tal do­da­je da je to rok ko­ji je po­me­nuo i ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar En­to­ni Blin­ken to­kom ovo­ne­delj­ne po­se­te Izra­e­lu. Me­đu­tim, za­me­nik sa­vet­ni­ka za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost Be­le ku­će DŽon Faj­ner re­kao je u če­tvr­tak da ad­mi­ni­stra­ci­ja ni­je na­met­nu­la Izra­e­lu strik­tan kraj­nji rok do ko­jeg tre­ba da za­vr­ši voj­ne ope­ra­ci­je u Ga­zi.

Kad su izra­el­ski zva­nič­ni­ci ot­kri­li svo­je pla­no­ve vo­de­ćem ame­rič­kom di­plo­ma­ti, re­kav­ši da bi bor­be na ju­gu po­ja­sa Ga­ze mo­gle da po­tra­ju ne­ko­li­ko me­se­ci, Blin­ken je, na­vod­no, krat­ko uz­vra­tio: „Ne­ma­te to­li­ko vre­me­na”. Izra­el­ski li­de­ri se, iz­gle­da, spre­ma­ju da ipak pre­ko­ra­če taj rok.

Vi­so­ki izra­el­ski zva­nič­nik re­kao je za „Po­li­ti­ko” da su SAD i ra­ni­je sa­ve­to­va­le Izra­e­lu da ne ula­zi u Ga­zu, pa je ipak to uči­nio.

„Ušli smo u Ga­zu jer to je je­di­ni na­čin da uni­šti­mo Ha­mas i oslo­bo­di­mo ta­o­ce. Re­kli su nam – ne­moj­te ići u nji­ho­ve tu­ne­le, ne­ma­te šan­se da ta­ko uni­šti­te Ha­mas. Re­kli su nam da ne ula­zi­mo u bol­ni­ce, iako ih je Ha­mas ko­ri­stio kao ko­mand­ne i kon­trol­ne cen­tre, ali smo ušli u te bol­ni­ce i ura­di­li što je bi­lo po­treb­no. I to će­mo ra­di­ti dok ne ostva­ri­mo po­be­du”, po­ru­čio je ne­i­me­no­va­ni izra­el­ski zva­nič­nik.

Pročitajte OVDE šta je Medvedev poručio Šolcu

Izvor: Politika

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Kolumne

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA