Najnovije

TAJNA SLUŽBA SBU IZVELA VELIKU DIVERZIJU: Ušli duboko na rusku teritoriju

Taj­na slu­žba SBU iz­ve­la je di­ver­zi­ju u že­le­znič­kom tu­ne­lu na ru­skom kraj­njem is­to­ku.

Pr­vi put ot­ka­ko je iz­vr­ši­la oru­ža­nu agre­si­ju na Ukra­ji­nu, sti­če se uti­sak da Ru­si­ja mo­že da po­be­di u tom ra­tu, oce­nju­je lon­don­ski „Eko­no­mist”. Ru­ski pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin po­sta­vio je ze­mlju na rat­ni ko­lo­sek i oja­čao svo­ju vlast, on na­ba­vlja voj­na sred­stva u ino­stran­stvu i pod­sti­če glo­bal­ni jug da se okre­ne pro­tiv Ame­ri­ke, a što je naj­va­žni­je, pod­ri­va uve­re­nje na Za­pa­du da Ukra­ji­na mo­že i mo­ra da iza­đe iz ra­ta kao uspe­šna evrop­ska de­mo­kra­ti­ja, pi­še bri­tan­ski list, pre­no­si Tan­jug. I Ru­si­ja mo­že da pod­ne­se uža­sne žr­tve me­đu svo­jim lju­di­ma.

Ka­ko se na­vo­di, raz­log za­što je Pu­ti­no­va po­be­da mo­gu­ća je taj što će se ona po­sti­ći na osno­vu iz­dr­žlji­vo­sti, a ne na osva­ja­nju te­ri­to­ri­je, po­što ni­jed­na od voj­ski ni­je u po­zi­ci­ji da is­te­ra dru­gu sa ze­mlje ko­ju tre­nut­no kon­tro­li­še. Ako se Ukra­ji­na po­vu­če, po­li­tič­ka ne­sla­ga­nja u Ki­je­vu bi­će sve gla­sni­ja, kao i mi­šlje­nja na Za­pa­du po ko­ji­ma je sla­nje nov­ca i oruž­ja Ukra­ji­ni sa­mo tro­šak.

„Eko­no­mist” na­vo­di da bi naj­bo­lji na­čin da se od­vra­ti Pu­tin bio da Evro­pa de­mon­stri­ra svo­ju od­luč­nost po­ka­zu­ju­ći da je u pot­pu­no­sti po­sve­će­na na­pred­noj, de­mo­krat­skoj Ukra­ji­ni ko­ja gle­da na za­pad, kao i da se na­sta­ve no­ve tran­še voj­ne po­mo­ći Ki­je­vu, pre sve­ga one iz SAD, uz efi­ka­sni­je ci­lja­ne sank­ci­je ko­ji­ma bi se ru­ski re­žim uda­ljio od eko­nom­ske eli­te ko­ja ga fi­nan­si­ra.

Ge­ne­ral­štab Oru­ža­nih sna­ga Ukra­ji­ne sa­op­štio je da ru­ske tru­pe ne od­u­sta­ju od po­ku­ša­ja da op­ko­le Av­de­jev­ku, a ukra­jin­ski voj­ni­ci čvr­sto dr­že od­bra­nu, pre­no­si Uni­jan. Ru­ski ge­ne­ral-ma­jor Vla­di­mir Za­vad­ski (45) po­gi­nuo je u eks­plo­zi­ji mi­ne u Ukra­ji­ni, ob­ja­vi­li su me­di­ji po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re bli­ske Kre­mlju. On je bio za­me­nik ko­man­dan­ta 14. ar­mij­skog kor­pu­sa, pre­no­si Be­ta.

RUSKA DUMA DEMANTOVALA: Rusija ne vodi tajne pregovore sa Ukrajinom

Ukra­jin­ski pred­sed­nik Vo­lo­di­mir Ze­len­ski iz­ja­vio je da oče­ku­je na­sta­vak in­ten­ziv­nih ru­skih va­zdu­šnih na­pa­da na ključ­nu ci­vil­nu in­fra­struk­tu­ru to­kom pred­sto­je­će zi­me. On je za AP ob­ja­snio da zbog to­ga za­šti­ta ci­vil­nih pod­ruč­ja, uz odr­ža­va­nje od­bra­ne na du­goj li­ni­ji fron­ta, pred­sta­vlja cilj za ukra­jin­sku voj­sku. Ze­len­ski je pri­znao da kon­tra­o­fan­zi­va, ko­ja je po­če­la le­tos, ni­je da­la oče­ki­va­ne re­zul­ta­te, ali sma­tra da je to uglav­nom zbog to­ga što Ukra­ji­na ni­je od sa­ve­zni­ka do­bi­la oruž­je ko­je je oče­ki­va­la.

Ru­ske slu­žbe bez­bed­no­sti utvr­di­le su da je po­žar ko­ji je u sre­du za­hva­tio naj­du­ži tu­nel u Ru­si­ji na­stao zbog eks­plo­zi­je oka­rak­te­ri­sa­ne kao te­ro­ri­stič­ki akt, ja­vlja „Ko­mer­sant”. Ukra­jin­ski iz­vor re­kao je u če­tvr­tak za Roj­ters da je Slu­žba bez­bed­no­sti Ukra­ji­ne (SBU) de­to­ni­ra­la eks­plo­ziv u tu­ne­lu u Si­bi­ru, jer ga je Ru­si­ja, ka­ko je re­kao, ko­ri­sti­la u voj­ne svr­he. Reč je Se­ve­ro­muj­skom tu­ne­lu, du­gom 15,3 ki­lo­me­ta­ra, u re­gi­o­nu Bur­ja­ti­ja, na gra­ni­ci s Mon­go­li­jom. Eks­plo­ziv je iz­gle­da po­sta­vljen is­pod vo­za, ko­ji je ošte­ćen, ali žr­ta­va ni­je bi­lo.

Ta­kav na­pad, ko­ji se de­sio na vi­še od 4.000 ki­lo­me­ta­ra od Ukra­ji­ne, po­ka­zu­je sprem­nost Ki­je­va da iz­ve­de sa­bo­ta­žu du­bo­ko unu­tar te­ri­to­ri­je Ru­si­je. U odvo­je­nom slu­ča­ju ru­ski is­tra­žni ko­mi­tet je sa­op­štio da je pri­veo osum­nji­če­nog agen­ta ukra­jin­skih oba­ve­štaj­nih slu­žbi s dvoj­nim ru­sko-ita­li­jan­skim dr­ža­vljan­stvom, ko­ji ži­vi u Rja­za­nju, zbog po­sta­vlja­nja eks­plo­ziv­nih na­pra­va na že­le­znič­ke pru­ge i na­pa­da če­ti­ri dro­na s eks­plo­zi­vom na voj­ni aero­drom „Dja­gi­lje­vo”. 

STIŽE PAKLENA SITUACIJA ZA ZELENSKOG: Ne sme još da potpiše, vojska besna, ljudi beže         

Izvor: Pravda.rs

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Najnovije vesti - Pravda

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

Urbancube