Најновије

НАТО ГЕНЕРАЛ: Поштујемо право Србије да сарађује и са Русијом

Ср­би­ја је ва­жан и це­њен пар­т­нер НА­ТО и она одлу­чу­је ка­ко и у ко­јој ме­ри же­ли да са­ра­ђу­је са Ру­си­јом или би­ло ко­јом дру­гом земљом. У ин­те­р­вјуу за Ср­п­ски те­ле­граф шеф НА­ТО во­ј­не ка­н­це­ла­ри­је за ве­зу у Бео­гра­ду бри­га­д­ни ге­не­рал Че­за­ре Ма­ри­не­ли го­во­ри о са­ра­д­њи Ср­би­је с Али­јан­сом, очу­ва­њу ср­п­ске во­ј­не неу­трал­нос­ти, о то­ме да ли ути­цај Ру­си­је у Ср­би­ји сме­та НА­ТО, са­ра­д­њи са зе­мља­ма чла­ни­ца­ма Али­јан­се у на­ба­в­ци ору­ж­ја, за­шти­ти Ср­ба на Ко­со­ву за ко­ју је од­го­во­ран Кфор, као и ге­не­ра­ло­вом жи­во­ту у Бео­гра­ду, у ко­јем је већ ско­ро че­ти­ри го­ди­не.

Че­за­ре Ма­ри­не­ли (Фото: Јутјуб)

Ко­ли­ко ве­жби су Ср­би­ја и НА­ТО има­ли до­сад и ка­ко оце­њу­је­те на­шу до­са­да­шњу са­ра­д­њу?

- Ве­жбе су са­мо врх ле­де­ног бре­га у са­ра­д­њи из­ме­ђу НА­ТО и Ср­би­је по­што се по пи­та­њу пра­к­ти­ч­не са­ра­д­ње де­ша­ва мно­го то­га што се на пр­ви по­глед не ви­ди. Са­ра­д­ња из­ме­ђу Ср­би­је, као зе­мље пар­т­не­ра, и НА­ТО је на ви­со­ком ни­воу, при че­му НА­ТО у пот­пу­нос­ти по­шту­је политику во­ј­не неу­трал­нос­ти Ср­би­је. От­ка­ко се Ср­би­ја 2006. при­джила про­гра­му Пар­т­не­р­ство за мир и Са­ве­ту евроа­тлан­т­ског пар­т­не­р­ства, ура­ди­ли смо мно­го то­га за­јед­но. Ми­слим да су љу­ди у Ср­би­ји ви­де­ли ко­ли­ко се до­бро сла­жу ге­не­рал­ни се­кре­тар Је­нс Сто­л­те­н­бе­рг и пред­сед­ник Ср­би­је Але­к­сан­дар Ву­чић, ка­ко уна­пре­ђу­ју по­ли­ти­ч­ки ди­ја­лог и од­но­се из­ме­ђу НА­ТО и Ср­би­је на пра­к­ти­ч­ном ни­воу. НА­ТО са ср­п­ским ко­ле­га­ма ра­ди на уни­шта­ва­њу опа­сног за­ста­ре­лог нао­ру­жа­ња и спро­вео је ве­ли­ки број нау­ч­них про­је­ка­та. Та­ко­ђе, Ср­би­ја је 2018. ве­ли­кодушно би­ла до­ма­ћин две ва­жне ве­жбе: "РЕ­Г­ЕX 18", ко­ји је по­мо­гао Ср­би­ји у при­пре­ма­ма за нео­ме­та­но уче­шће у ме­ђу­на­род­ним ми­ров­ним опе­ра­ци­ја­ма под окри­љем УН, и "СР­Б­И­ЈА 18", ко­ја је има­ла за ци­љ да по­мо­г­не др­жа­ва­ма да се ефика­сни­је суо­ча­ва­ју са ва­н­ред­ним си­туа­ци­ја­ма као што су по­пла­ве, по­жа­ри и зе­мљо­тре­си.

Ка­да је у пи­та­њу са­ра­д­ња из­ме­ђу НА­ТО и Ср­би­је, њу бих оце­нио као обос­тра­но ко­ри­сну, пра­к­ти­ч­ну, кро­је­ну пре­ма по­тре­ба­ма и же­ља­ма Срби­је. Кроз на­ше пар­т­не­р­ство пру­жа­мо обу­ке за офи­ци­ре Вој­ске Срби­је. Они по­се­ћу­ју зе­мље НА­ТО и та­мо по­ха­ђа­ју обу­ке. Ме­ђу­соб­но ра­з­ме­њу­је­мо је­ди­ни­це, има­мо за­јед­ни­ч­ке ве­жбе, де­ли­мо на­ј­бо­ље пра­к­се и искуства, а НА­ТО по­ма­же Ср­би­ји у изгра­д­њи ка­па­ци­те­та за успе­шно уче­шће у му­л­ти­на­цио­нал­ним опе­ра­ци­ја­ма. С дру­ге стра­не, и Ср­би­ја по­ма­же НА­ТО. На при­мер, во­ј­ни ме­ди­цински ти­мо­ви из Ср­би­је су на­да­ле­ко по­зна­ти у све­ту по свом зна­њу и стру­ч­нос­ти. Баш због то­га они су по­ма­га­ли НА­ТО на обу­ци ти­мо­ва во­ј­них ле­ка­ра Ира­ка. Ми кон­ти­нуи­ра­но учи­мо јед­ни од дру­гих.

Мо­же ли Ср­би­ја да са­чу­ва неу­трал­ност и оста­не ван свих во­ј­них са­ве­за?

- Мо­ја по­ру­ка је ја­сна: НА­ТО у пот­пу­нос­ти по­шту­је Ср­би­ју, ње­ну неу­трал­ност и Ср­би­ја је ва­жан и це­њен пар­т­нер НА­ТО. По­шту­је­мо пра­во сва­ке су­ве­ре­не др­жа­ве да одлу­чу­је о со­п­стве­ној бу­ду­ћ­нос­ти без при­си­ле и ичи­јег ме­ша­ња би­ло да она одлу­чи да се уч­ла­ни у НА­ТО или не. У пот­пу­нос­ти по­шту­је­мо пра­во Ср­би­је да до­но­си со­п­стве­не одлу­ке и то се неће про­ме­ни­ти. По­на­вљам, НА­ТО по­шту­је пра­во Ср­би­је да би­ра са­ма свој пут и ни­ко не сме да је при­си­ља­ва или се ме­ша у ње­но одлу­чи­ва­ње. Ово је фу­н­да­мен­тал­ни и кљу­ч­ни при­н­цип за НА­ТО. На Ср­би­ји је да де­фи­ни­ше ка­ко же­ли да во­ди спо­љ­ну по­ли­ти­ку. Ср­би­ја има сва­ко пра­во да би­ра со­п­стве­ни пут, као и сви ње­ни су­се­ди. Ми то по­шту­је­мо. Не наме­ће­мо ни­шта сво­јим пар­т­не­ри­ма. Ср­би­ја у ко­јој вла­да бла­гос­та­ње, ко­ја је еко­но­м­ски ја­ка пре­ду­слов је за мир и ста­би­л­ност у ре­гио­ну и дра­го нам је што је Ср­би­ја на пу­ту раста и ко­н­стан­т­ног уна­пре­ђе­ња.

Кад при­ча­мо о НА­ТО и о то­ме да ли је мо­гу­ће оста­ти во­ј­но неу­тра­лан и са­ра­ђи­ва­ти са на­ма, при­ме­ри као што су Ау­стри­ја, Швед­ска, Фин­ска, као и неу­трал­на Шва­ј­ца­р­ска, по­ка­зују да је мо­гу­ће би­ти во­ј­но неу­тра­лан и има­ти пар­т­не­р­ство са НА­ТО. Пар­т­не­р­ство из­ме­ђу НА­ТО и Ср­би­је је до­бро за Ср­би­ју, до­бро за за­па­д­ни Ба­л­кан и до­бро за НАТО.

Да ли ути­цај Ру­си­је у Ср­би­ји сме­та НА­ТО и за­што зва­ни­ч­ни­ци САД често ка­ра­к­те­ри­шу тај ути­цај као лош?

- У пот­пу­нос­ти по­шту­је­мо пра­во Ср­би­је да би­ра свој пут и фо­р­му­ли­ше спо­љ­ну по­ли­ти­ку. Са­мо од Ср­би­је за­ви­си ка­ко она же­ли да во­ди спо­љ­ну по­ли­ти­ку. Ми у пот­пу­нос­ти по­штује­мо избо­ре сво­јих пар­т­не­ра и одлу­ке ко­је Ср­би­ја до­но­си или же­ли да до­не­се. Же­лим да ка­жем ја­сно: НА­ТО не тра­жи чла­ни­це и не фо­р­си­ра ни­ко­га да се уч­ла­ни.

Што се ти­че дру­гог де­ла ва­шег пи­та­ња, мо­рам да на­по­ме­нем да сам ја зва­ни­ч­ник НА­ТО, а не зва­ни­ч­ник САД. Је­ди­но што мо­гу да ка­жем је­сте да Ср­би­ја одлу­чу­је ка­ко и у ко­јој мери же­ли да са­ра­ђу­је са Ру­си­јом или би­ло ко­јом дру­гом зе­мљом. Же­ли­мо да зе­мље у ре­гио­ну има­ју мо­гу­ћ­ност да до­но­се не­за­ви­сне по­ли­ти­ч­ке одлу­ке, у ком год сме­ру оне би­ле, и да ти­ме са­чу­ва­ју по­ли­ти­ч­ку не­за­ви­сност и пот­пун ин­те­гри­тет без ме­ша­ња спо­љ­них фа­к­то­ра.

Же­лим да на­гла­сим да из пе­р­спе­к­ти­ве НА­ТО не пос­то­ји ко­н­фли­кт из­ме­ђу до­брих од­но­са са НА­ТО и до­брих од­но­са са Ру­си­јом. Не на­ме­ће­мо ни­шта сво­јим пар­т­не­ри­ма. Во­ј­на неутрал­ност ни­је у ко­н­фли­к­ту са са­ра­д­њом са НА­ТО.

За­што НА­ТО не ну­ди Ср­би­ји сво­је нао­ру­жа­ње по по­во­љ­ним усло­ви­ма, као Ру­си­ја?

- НА­ТО је са­вез ко­ји чи­ни 29 де­мо­крат­ских зе­ма­ља. НА­ТО не­ма сво­ју вој­ску, НА­ТО не­ма сво­је нао­ру­жа­ње ни­ти про­да­је или ку­пу­је ору­ж­је - то ра­де зе­мље чла­ни­це. НА­ТО је Итали­ја, мо­ја до­мо­ви­на, НА­ТО је Фра­н­цу­ска, чи­ји је пред­сед­ник не­дав­но по­се­тио Ср­би­ју, НА­ТО је Но­р­ве­шка, ода­кле до­ла­зи наш ге­не­рал­ни се­кре­тар Је­нс Сто­л­те­н­бе­рг, НА­ТО је Гр­ч­ка, где ве­ћи­на Ср­ба ле­ту­је са де­цом, НА­ТО су Ма­ђа­р­ска, Сло­ва­ч­ка и све дру­ге чла­ни­це. На би­ла­те­рал­ном ни­воу мно­го ства­ри се де­ша­ва из­ме­ђу Ср­би­је и 29 чла­ни­ца НА­ТО, од ко­јих су не­ке и чла­ни­це ЕУ. Ове зе­мље мно­го до­ни­ра­ју и ула­жу у Ср­би­ју би­ло да је то кроз по­ве­ри­ла­ч­ке фо­н­до­ве НА­ТО или фо­н­до­ве ЕУ или на искљу­чи­во би­ла­те­рал­ном ни­воу, кроз еко­но­м­ску са­ра­д­њу, ди­ре­к­т­не ин­ве­сти­ци­је и сли­ч­но. По­ред то­га, НА­ТО ула­же у Ср­би­ју кроз ра­зне про­је­к­те за­сно­ва­не на спо­ра­зу­му о са­ра­д­њи у обла­сти ло­ги­сти­ч­ке по­др­шке из­ме­ђу Ср­би­је и Аге­н­ци­је НА­ТО за по­др­шку и на­ба­в­ку (НС­ПА). Овај спо­ра­зум успос­та­вља на­чи­не на ко­је Ср­би­ја спро­во­ди пра­к­ти­ч­не про­је­к­те у обла­сти де­ми­ли­та­ри­за­ци­је, транфо­р­ма­ци­је од­бра­не и изгра­д­ње ка­па­ци­те­та, та­ко што омо­гу­ћа­ва по­је­ди­на­ч­ним чла­ни­ца­ма и пар­т­не­ри­ма НА­ТО да кроз по­ве­ри­ла­ч­ке фо­н­до­ве пру­жа­ју сред­ства Ср­би­ји.

Да ли је Кфор спо­со­бан да за­шти­ти Ср­бе на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, ко­н­кре­т­но да их за­шти­ти од на­па­да Ал­ба­на­ца по­пут не­дав­ног на­па­да на ср­п­ског де­ча­ка бли­зу мос­та ко­ји де­ли се­ве­р­ни, ср­п­ски, и ју­жни, ал­бан­ски, део Ми­тро­ви­це?

- НА­ТО оштро осу­ђу­је сва­ки облик на­си­ља. Без­бед­ност свих љу­ди на Ко­со­ву је од кљу­ч­не ва­жнос­ти за НА­ТО. НА­ТО је на Ко­со­ву при­су­тан у ви­ду на­ше ми­си­је Кфор, пре­ма ја­сном ме­ђу­на­род­ном УН ман­да­ту. Ту смо да обез­бе­ди­мо ста­би­л­ност, мир и да шти­ти­мо све за­јед­ни­це на Ко­со­ву, укљу­чу­ју­ћи и Ср­бе. Схва­та­мо свој по­сао вео­ма озби­љ­но. Кфор је у потпу­нос­ти по­све­ћен ми­си­ји и ура­ди­ће све што је нео­п­ход­но да се очу­ва без­бед­но и си­гу­р­но окру­же­ње. НА­ТО блис­ко са­ра­ђу­је са Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма, Евро­п­ском уни­јом и дру­гим ме­ђу­на­род­ним ак­те­ри­ма ка­ко би испу­нио ми­си­ју и по­др­жао ра­звој ста­би­л­ног и ми­р­ног окру­же­ња.

Жи­вот у Бео­гра­ду и ути­сци о Ср­би­ји?

- Бео­град је ди­ван, сја­јан глав­ни град, са ка­фи­ћи­ма ко­ји слу­же еспре­со, ко­ји мо­же да се ме­ри са на­ј­бо­љи­ма у Ри­му. Пун је при­ја­те­љ­ски на­стро­је­них и до­брих љу­ди. Изне­на­ђу­је ме ко­ли­ко љу­ди при­ча мо­јим је­зи­ком, ита­ли­јан­ским. Про­вео сам ско­ро че­ти­ри пре­ле­пе го­ди­не у ва­шем гра­ду и мо­рам ре­ћи да ми је при­ра­стао за ср­це. Жи­ве­ћи у Ср­би­ји са породи­цом, имао сам при­ли­ку да сва­ки дан нау­чим не­што но­во о бо­га­тој ку­л­ту­ри и тра­ди­ци­ји ове зе­мље и имао то за­до­во­љ­ство да иску­сим пра­во ср­п­ско гос­то­при­м­ство, ва­шу дру­же­љу­би­вост, тра­ди­ци­ју и ви­дим ле­по­ту са­ме зе­мље. То­ком вре­ме­на ко­је сам про­вео у Бео­гра­ду, ра­де­ћи и жи­ве­ћи ме­ђу Ср­би­ма, по­чео сам да вас ра­зу­мем, пре­по­зна­јем ваш сен­зи­би­ли­тет и емо­цио­нал­ни од­нос оби­ч­них гра­ђа­на пре­ма НА­ТО. За­то мо­рам да иста­к­нем да, без об­зи­ра на про­шлост, на­кон свих ових го­ди­на, са за­до­во­љ­ством мо­гу да ка­жем да су од­но­си из­ме­ђу Ср­би­је и НА­ТО бо­љи не­го што се чи­не оби­ч­ном чо­ве­ку, а Ср­би­ја има на­ј­ви­ши мо­гу­ћи ни­во са­ра­д­ње са НА­ТО као пар­т­не­р­ска зе­мља у окви­ру про­гра­ма Индиви­дуал­ног ак­цио­ног пла­на пар­т­не­р­ства, та­ко­зва­ног ИП­АП.

О НА­ТО ка­н­це­ла­ри­ји у Бео­гра­ду

- Без об­зи­ра на про­шлост, на­кон ско­ро че­ти­ри го­ди­не про­ве­де­не у Бео­гра­ду на по­зи­ци­ји ше­фа НА­ТО во­ј­не ка­н­це­ла­ри­је за ве­зу, са за­до­во­љ­ством мо­гу да ка­жем да су од­но­си из­ме­ђу Ср­би­је и НА­ТО бо­љи не­го што се чи­ни оби­ч­ном чо­ве­ку. Ср­би­ја пос­та­је све ва­жни­ји пар­т­нер НА­ТО, за­то што и јед­ни и дру­ги би­ра­мо да бу­де­мо пар­т­не­ри. Би­ра­мо да бу­де­мо пар­т­не­ри и за­то смо осно­ва­ли ову ка­н­це­ла­ри­ју пре 13 го­ди­на. Одлу­ч­ни смо да са­ра­ђу­је­мо не за­то што је то ла­ко већ за­то што нас то уна­пре­ђу­је и чи­ни бо­љи­ма, за­то што ће ово пар­т­не­р­ство гра­ди­ти са­ра­д­њу и ја­ча­ти по­ли­ти­ч­ки ди­ја­лог, по­што су мир и ста­би­л­ност осно­ве бла­гос­та­ња, а без­бед­но окру­же­ње за све је је­ди­на бу­ду­ћ­ност ко­ју же­ли­мо да при­хватимо бу­ду­ћ­ност ко­ју не же­ли­мо да одла­же­мо, а ко­ју на­ме­ра­ва­мо да ства­ра­мо уз пу­ну по­др­шку на­шег пар­т­не­ра Ср­би­је. Да­нас, Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја на­пор­ним ра­дом и по­свећеношћу да­је при­мер уна­пре­ђе­ња ми­ра и ста­би­л­нос­ти на за­па­д­ном Ба­л­ка­ну.

Српски официри на добром гласу

- Ср­би­ја је до­мо­ви­на по­но­сне на­ци­је, с офи­ци­ри­ма ко­ји су на до­бром гла­су. Вој­ска Ср­би­је је вео­ма це­ње­на и по­што­ва­на ши­ром све­та. По­ред то­га, мој по­глед на Ср­би­ју обли­ко­ва­ли су и хра­бри ср­п­ски офи­ци­ри ко­ји уче­ству­ју у ми­ров­ним ми­си­ја­ма ши­ром све­та. Они су при­мер ка­ко је кроз по­све­ће­ност и про­фе­сио­на­ли­зам Ср­би­ја пос­та­ла це­ње­ни пар­т­нер који изво­зи мир и ста­би­л­ност. Де­лом ово сма­трам и на­шим успе­хом, за­то што је НА­ТО тај ко­ји обез­бе­ђу­је ак­ти­в­нос­ти за изгра­д­њу ка­па­ци­те­та ко­је омо­гу­ћа­ва­ју Ср­би­ји да дос­ти­г­не ни­во ин­те­ро­пе­ра­би­л­нос­ти ко­ји је нео­п­хо­дан за уче­шће у ми­ров­ним ми­си­ја­ма УН и ЕУ у зе­мља­ма као сто су Цен­трал­ноа­фри­ч­ка Ре­пу­бли­ка, Ли­бан и дру­ге. Не­ке од мо­јих ко­ле­га у НА­ТО ко­је су има­ле ту ча­ст и за­до­во­љ­ство да слу­же за­јед­но са ва­шим офи­ци­ри­ма у овим ми­си­ја­ма има­ју са­мо ре­чи хва­ле за њих.

Која је држава дозволила Приштини да учествује на Генералној скупштини Интерпола прочитајте ОВДЕ.

Извор: Српски Телеграф

Бонус видео

Kовид 19 је специјална операција против човечанства! Слободан Рељић

Kњигу “Смак Света” Драгоша Калајића можете поручити на линку ОВДЕ.

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Најновије вести - Ратни извештаји

Најновије вести - ПРАВДА

Urbancube