Najnovije

ŠVORC EKIPA: Zapad u glibu zaduživanja zbog rata u Ukrajini

Ru­sko-ukra­jin­ski su­kob tra­ja­će go­di­na­ma, ako ne i de­ce­ni­ja­ma. Ta­ko bi se mo­gla pro­tu­ma­či­ti ju­če­ra­šnja po­li­tič­ka od­lu­ka li­de­ra G7 u Pu­lji da na ber­za­ma po­zaj­me „oko 50 mi­li­jar­di do­la­ra” ka­ko bi što br­že i što iz­da­šni­je po­mo­gli Ukra­ji­ni. Pri­tom se osla­nja­ju na pri­ho­de ko­ji se sli­va­ju od oko 260 mi­li­jar­di do­la­ra za­mr­znu­te ru­ske imo­vi­ne na Za­pa­du, naj­ve­ćim de­lom na te­re­nu EU.
Keš kao alfa i omega

Keš kao alfa i omega

Da G7 uđe u taj za­jam pred­lo­žio je zva­nič­ni Va­šing­ton, bez još ob­ja­vlje­nih de­ta­lja o to­me ka­ko bi me­đu so­bom po­de­li­li fi­nan­sij­ske ri­zi­ke, ni­ti ka­ko bi se taj ba­sno­slov­ni po­zajm­lje­ni no­vac da­lje di­stri­bu­i­rao, na­vo­di lon­don­ski „Faj­nen­šal tajms”. Što se ber­zi ti­če, G7 ih je ju­če ovim pla­nom sta­vio pred muč­nu za­go­netku.

Na­i­me, po­štu­ju­ći in­ter­ni pra­vil­nik, 27 čla­ni­ca EU mo­ra­ju sva­kih šest me­se­ci jed­no­gla­sno da po­tvr­de da fi­nan­sij­ska sred­stva Ru­si­je, za­mr­znu­ta na nji­ho­vom te­re­nu (oko 200 mi­li­jar­di evra), osta­ju i sle­de­ćih 180 da­na „na le­du”. Ka­ko bi po­mo­gli za­jed­nič­kom pri­ja­te­lju – Ukra­ji­ni – EU je ne­dav­no od­lu­či­la da pro­fit ko­ji za­mr­znu­ti ru­ski no­vac ostva­ru­je na go­di­šnjem ni­vou (oko tri mi­li­jar­de evra), ubu­du­će usme­ra­va ka Ki­je­vu, ma­hom za ku­povinu oružja.

Ame­ri­ka već me­se­ci­ma for­si­ra dru­ga­či­ji pred­log – da se Ukra­ji­ni od­mah sta­vi na ras­po­la­ga­nje mno­go ve­ći no­vac. „Že­li­mo da de­mon­stri­ra­mo da SAD po­dr­ža­va­ju na­rod Ukra­ji­ne. Pot­pi­su­ju­ći ovaj do­ku­ment (o zaj­mu) ta­ko­đe že­li­mo da Ru­si­ji po­ša­lje­mo sig­nal na­še od­luč­no­sti. Ako Vla­di­mir Pu­tin mi­sli da mo­že da nad­ži­vi ko­a­li­ci­ju ko­ja po­dr­ža­va Ukra­ji­nu, va­ra se”, is­ta­kao je DŽejk Sa­li­van, sa­vet­nik za na­cionalnu bezbednost SAD-a.

„Na ivi­ci smo do­brog is­ho­da” i „za­jed­nič­ke vi­zi­je ka­ko na­pred” (s no­vom tran­šom za­pad­ne po­mo­ći Ukra­ji­ni), bio je opre­zni­ji Sa­li­van kad je sti­gao u eks­klu­ziv­no le­to­va­li­šte „Bir­go Eg­na­ci­ja”, gde se do su­tra odr­ža­va sa­mit G7. Na svet­skim fi­nan­sij­skim tr­ži­šti­ma po­vo­dom tih sig­na­la o sko­rom do­go­vo­ru G7 za uzi­ma­nje po­zaj­mi­ce ni­su zna­li šta da mi­sle, dis­kret­no je poručeno iz londonskog Sitija.

Jer, šta će se de­si­ti ako 27 čla­ni­ca EU, po­seb­no na­kon ne­dav­nih iz­bo­ra za EP, po­sle ne­kih šest me­se­ci ne po­stig­nu zah­te­va­no jed­no­gla­sje o da­ljem za­mr­za­va­nju sred­sta­va Ru­si­je na tlu EU, a za­jam od 50 mi­li­jar­di do­la­ra je već uzet? Ko on­da na­sta­vlja ot­pla­tu zaj­ma i pod ko­jim uslo­vi­ma? Ka­ko da da­te za­jam ko­ji se ot­pla­ću­je na ne­pre­ci­zi­ra­ni rok, re­ci­mo na 10 ili 50 go­di­na, ako zna­te da se ot­pla­ta ba­zi­ra na sred­stvi­ma či­ji se „za­mr­znu­ti” sta­tus sta­vlja na is­pit sva­kih šest me­se­ci?”, pi­ta­li su se ita­li­jan­ski zva­nič­ni­ci u Pu­lji.

Ju­če po­sle pod­ne, pre for­mal­ne ob­ja­ve da će G7 ući u za­jam vre­dan 50 mi­li­jar­di do­la­ra, po­je­di­ni uče­sni­ci uzi­ma­li su stvar una­pred zdra­vo za go­to­vo. „Uve­ren sam da će spo­ra­zum bi­ti po­stig­nut u sle­de­ćih ne­ko­li­ko sa­ti”, pro­ce­nio je Šarl Mi­šel, od­la­ze­ći pred­sed­nik Evrop­skog sa­ve­ta. „Do­bre ve­sti od G7: još 50 mi­li­jar­di do­la­ra za Ukra­ji­nu”, us­klik­nuo je ne­mač­ki mi­ni­star fi­nan­si­ja Kri­sti­jan Lind­ner na dru­štve­noj mre­ži „Iks”. Pre­ma ne­zva­nič­nim na­ja­va­ma, tih 50 mi­li­jar­di do­la­ra zaj­ma G7 za Ukra­ji­nu bi­će obez­be­đe­no do kra­ja ove go­di­ne.

U me­đu­vre­me­nu, do­la­ze­ći u Pu­lju, ukra­jin­ski pred­sed­nik Vo­lo­di­mir Ze­len­ski na­ja­vio je da će Ki­jev s Va­šing­to­nom to­kom sa­mi­ta G7 uta­na­či­ti od­bram­be­ni sa­vez „bez pre­se­da­na”. Ze­len­ski je na­ja­vio da će sli­čan sa­vez sklo­pi­ti i s Ja­pa­nom. „Ukra­jin­ski na­rod, uklju­ču­ju­ći i na­še rat­ni­ke, vi­di sa­da da će G7 uvek po­dr­ža­va­ti Ukra­ji­nu”, za­klju­čio je Ze­len­ski pred na­ja­vlje­ni su­sret s ame­rič­kim li­de­rom. Te­ži­šte no­vog ame­rič­ko-ukra­jin­skog od­bram­be­nog sa­ve­ta je­ste raz­voj ko­a­li­ci­je za is­po­ru­ku bor­be­nih avi­o­na Ki­je­vu uz po­ve­ća­nje snab­de­va­nja ra­ke­ta­ma du­gog do­me­ta, na­vo­de agen­ci­je.

U me­đu­vre­me­nu, SAD su ju­če ob­ja­vi­le no­vu run­du sank­ci­ja pro­tiv Ru­si­je i nje­nih „ja­ta­ka”, oko 300 oso­ba i fir­mi na tlu Ki­ne, is­toč­ne Azi­je, Bli­skog i Sred­njeg is­to­ka, u Evro­pi, Afri­ci, cen­tral­noj Azi­ji i na Ka­ri­bi­ma, ja­vio je Blum­berg. Ovog pu­ta na me­ti su bi­li pro­iz­vo­đa­či dro­no­va i od­bram­be­nih si­ste­ma od bes­pi­lot­nih le­te­li­ca, kao i kri­jum­ča­ri zla­ta, snab­de­va­či ma­šin­skim oru­đi­ma, in­du­strij­skim ma­te­ri­ja­li­ma, mi­kro­e­lek­tron­skom opre­mom... Po­seb­na stav­ka u no­voj run­di ame­rič­kih sank­ci­ja pro­tiv Ru­si­je su ka­zne­ne me­re ko­je pre­te „stra­nim ban­ka­ma” ko­je sa­ra­đu­ju s Ru­si­ma i Ru­si­jom. Po­sma­tra­či is­ti­ču da su na ni­ša­nu broj­ne tzv. ma­le ki­ne­ske ban­ke, ko­je u po­sled­nje vre­me iz­gle­da ula­ze u pre­ko­gra­nič­ne tran­sak­ci­je s part­nerima u Rusiji.

Fi­nan­sij­sko-bor­be­no zbi­ja­nje re­do­va G7 sa Ukra­ji­nom, pred­vo­đe­no ini­ci­ja­ti­va­ma Va­šing­to­na, od­vi­ja­lo se ju­če, na­kon uvod­nog iz­la­ga­nja ita­li­jan­ske pre­mi­jer­ke Đor­đe Me­lo­ni. Pre­ma Me­lo­ni­je­voj, „G7 ni­je tvr­đa­va za­tvo­re­na u se­be, ko­ja mo­ra da se bra­ni od ne­ko­ga. G7 pred­sta­vlja po­nu­du vred­no­sti ko­ju iz­la­že­mo da bi­smo ima­li za­jed­nič­ki raz­voj kao cilj”.

Upr­kos ovoj za­no­snoj vi­zi­ji Me­lo­ni­je­ve, li­de­ri G7 ipak se ne­će du­go za­dr­ža­ti u Pu­lji. Na­i­me, svi uče­sni­ci po­zva­ni su da­nas na sve­ča­nu ve­če­ru, po­sle ko­je će, iako sa­mit tra­je do su­tra, ve­ći­na li­de­ra već to­kom no­ći na­pu­sti­ti jug Ita­li­je.

Izvor: Politika 

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Kolumne

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA