Најновије

МИЛУ ВЕЗАНЕ РУКЕ У ЧВОР: Црна Гора извела маестралан потез, Ђукановић више нема куд!

Из­ме­на­ма За­ко­на о пред­сед­ни­ку "не­у­тра­ли­са­не" на­ме­ре Ђу­ка­но­ви­ћа да оп­стру­и­ше из­бор но­ве вла­де.

Мило Ђукановић. (Фото: Јутјуб)

Пре­ма но­вим од­ред­ба­ма из­ме­ње­ног За­ко­на о пред­сед­ни­ку Цр­не Го­ре, ко­је је усво­јио пар­ла­мент, са­да је Ми­ло Ђу­ка­но­вић ду­жан да пред­ло­жи ман­да­та­ра у ро­ку од 30 да­на од из­гла­са­ва­ња не­по­ве­ре­ња вла­ди у скуп­шти­ни. Ду­жан је да то ура­ди и уко­ли­ко вла­да не до­би­је по­ве­ре­ње у скуп­шти­ни – ако пред­сед­ник вла­де под­не­се остав­ку или му пре­ста­не ман­дат из би­ло ког раз­ло­га у скла­ду са за­ко­ном.

По­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Пре­драг Бу­ла­то­вић ка­же да би ка­би­нет Ми­о­дра­га Ле­ки­ћа мо­гао би­ти иза­бран кра­јем но­вем­бра или у де­цем­бру.
Ђу­ка­но­вић је кра­јем сеп­тем­бра за­вр­шио кон­сул­та­ци­је са не­ким пар­ти­ја­ма, на­кон че­га ни­је дао ман­дат Ле­ки­ћу и на тај на­чин иг­но­ри­сао оче­ки­ва­ње по­сла­ни­ка ко­а­ли­ци­ја ко­је су по­бе­ди­ле на ав­гу­стов­ским пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма 2020. го­ди­не. Бу­ла­то­вић је са­оп­штио да је јав­ни ин­те­рес да се до­ђе „до вла­де ко­ја има по­др­шку 41 по­сла­ни­ка”.

„Куд ће ве­ћи јав­ни ин­те­рес не­го да се спре­чи не­у­став­но деј­ство пред­сед­ни­ка да не омо­гу­ћи из­бор вла­де. Утвр­ђи­ва­ње ман­да­та­ра не зна­чи да ће се она и фор­ми­ра­ти, али ве­ру­јем да ће ве­шти­на го­спо­ди­на Ле­ки­ћа до­ве­сти до то­га”, на­вео је Бу­ла­то­вић.

Из­ме­ње­ним од­ред­ба­ма за­ко­на оба­ве­зу­је се да пред­сед­ник др­жа­ве да, 15 да­на од по­чет­ка ва­же­ња про­пи­са, оба­ви но­ве раз­го­во­ре за пре­ми­је­ра, али се, ка­ко сма­тра ве­ћи­на по­сла­ни­ка, Ђу­ка­но­вић мо­же оглу­ши­ти од те но­ве оба­ве­зе.

"Ако се Ђу­ка­но­вић оглу­ши, а ми има­мо по­др­шку 41 по­сла­ни­ка, Ле­кић мо­же да от­поч­не раз­го­вор о фор­ми­ра­њу ка­би­не­та јер је то во­ља гра­ђа­на од 30. ав­гу­ста и ни­је у су­прот­но­сти са ак­ту­ел­ним де­ша­ва­њи­ма о то­ме ко не мо­же би­ти у вла­сти," ка­же Бу­ла­то­вић.

У из­ме­ње­ној вер­зи­ји за­ко­на пи­ше: „Пред­сед­ник пред­ла­же ман­да­та­ра на­кон оба­вље­них кон­сул­та­ци­ја, у фор­ми раз­го­во­ра са пред­став­ни­ци­ма свих по­ли­тич­ких пар­ти­ја, гру­па гра­ђа­на и не­за­ви­сним по­сла­ни­ци­ма за­сту­пље­них у скуп­шти­ни. Пред­сед­ник се кроз раз­го­вор, или до­ста­вља­њем пи­са­ног оба­ве­ште­ња од пред­став­ни­ка по­ли­тич­ких пар­ти­ја за­сту­пље­них у скуп­шти­ни, или до­ста­вља­њем пот­пи­са по­др­шке по­сла­ни­ка у фор­ми пе­ти­ци­је, ин­фор­ми­ше о по­сто­ја­њу по­др­шке кан­ди­да­ту за ман­да­та­ра.”

Но­ви­на је да се и по­зив за кон­сул­та­ци­је упу­ћу­је у пи­са­ној фор­ми и оне мо­ра­ју би­ти за­вр­ше­не нај­ка­сни­је три да­на пре ис­те­ка ро­ка за пред­ла­га­ње ман­да­та­ра скуп­шти­ни.

„Пред­сед­ник је ду­жан и да за ман­да­та­ра пред­ло­жи кан­ди­да­та ко­ји има по­др­шку ве­ћи­не од укуп­ног бро­ја по­сла­ни­ка скуп­шти­не, на­кон што он при­хва­ти кан­ди­да­ту­ру”, пре­ци­зи­ра­но је За­ко­ном о пред­сед­ни­ку. „Уко­ли­ко скуп­штин­ска ве­ћи­на ни­је по­стиг­ну­та у ко­рист јед­ног кан­ди­да­та, пред­сед­ник мо­же пред­ло­жи­ти кан­ди­да­та са до­ми­нант­ном скуп­штин­ском по­др­шком, али на­кон по­нов­них кон­сул­та­ци­ја.”

Са­да је пред­сед­ник је ду­жан да „дан на­кон ис­те­ка ро­ко­ва за утвр­ђи­ва­ње ман­да­та­ра, пред­ло­жи скуп­шти­ни до­но­ше­ње од­у­ке о скра­ће­њу ман­да­та, ако пред­лог ман­да­та­ра кроз по­сту­пак кон­сул­та­ци­ја ни­је мо­гао би­ти утвр­ђен или утвр­ђе­ни кан­ди­дат ни­је при­хва­тио кан­ди­да­ту­ру”.

За­кон је оба­ве­зао да се сед­ни­ца пар­ла­мен­та са пред­ло­гом од­лу­ке пред­сед­ни­ка „за­ка­же по хит­ном по­ступ­ку и одр­жи у ро­ку од пет да­на од да­на до­ста­вља­ња пред­ло­га скуп­шти­ни, а ако скуп­шти­на не усво­ји пред­лог од­лу­ке пред­сед­ни­ка да се­би скра­ти ман­дат, по­сту­пак пред­ла­га­ња ман­да­та­ра се по­на­вља”.

Америку чека сценарио гори од вијетнамског! Више о томе прочитајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА