Најновије

ТАЈНА СЛУЖБА СБУ ИЗВЕЛА ВЕЛИКУ ДИВЕРЗИЈУ: Ушли дубоко на руску територију

Тај­на слу­жба СБУ из­ве­ла је ди­вер­зи­ју у же­ле­знич­ком ту­не­лу на ру­ском крај­њем ис­то­ку.

Пр­ви пут от­ка­ко је из­вр­ши­ла ору­жа­ну агре­си­ју на Укра­ји­ну, сти­че се ути­сак да Ру­си­ја мо­же да по­бе­ди у том ра­ту, оце­њу­је лон­дон­ски „Еко­но­мист”. Ру­ски пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин по­ста­вио је зе­мљу на рат­ни ко­ло­сек и оја­чао сво­ју власт, он на­ба­вља вој­на сред­ства у ино­стран­ству и под­сти­че гло­бал­ни југ да се окре­не про­тив Аме­ри­ке, а што је нај­ва­жни­је, под­ри­ва уве­ре­ње на За­па­ду да Укра­ји­на мо­же и мо­ра да иза­ђе из ра­та као успе­шна европ­ска де­мо­кра­ти­ја, пи­ше бри­тан­ски лист, пре­но­си Тан­југ. И Ру­си­ја мо­же да под­не­се ужа­сне жр­тве ме­ђу сво­јим љу­ди­ма.

Ка­ко се на­во­ди, раз­лог за­што је Пу­ти­но­ва по­бе­да мо­гу­ћа је тај што ће се она по­сти­ћи на осно­ву из­др­жљи­во­сти, а не на осва­ја­њу те­ри­то­ри­је, по­што ни­јед­на од вој­ски ни­је у по­зи­ци­ји да ис­те­ра дру­гу са зе­мље ко­ју тре­нут­но кон­тро­ли­ше. Ако се Укра­ји­на по­ву­че, по­ли­тич­ка не­сла­га­ња у Ки­је­ву би­ће све гла­сни­ја, као и ми­шље­ња на За­па­ду по ко­ји­ма је сла­ње нов­ца и оруж­ја Укра­ји­ни са­мо тро­шак.

„Еко­но­мист” на­во­ди да би нај­бо­љи на­чин да се од­вра­ти Пу­тин био да Евро­па де­мон­стри­ра сво­ју од­луч­ност по­ка­зу­ју­ћи да је у пот­пу­но­сти по­све­ће­на на­пред­ној, де­мо­крат­ској Укра­ји­ни ко­ја гле­да на за­пад, као и да се на­ста­ве но­ве тран­ше вој­не по­мо­ћи Ки­је­ву, пре све­га оне из САД, уз ефи­ка­сни­је ци­ља­не санк­ци­је ко­ји­ма би се ру­ски ре­жим уда­љио од еко­ном­ске ели­те ко­ја га фи­нан­си­ра.

Ге­не­рал­штаб Ору­жа­них сна­га Укра­ји­не са­оп­штио је да ру­ске тру­пе не од­у­ста­ју од по­ку­ша­ја да оп­ко­ле Ав­де­јев­ку, а укра­јин­ски вој­ни­ци чвр­сто др­же од­бра­ну, пре­но­си Уни­јан. Ру­ски ге­не­рал-ма­јор Вла­ди­мир За­вад­ски (45) по­ги­нуо је у екс­пло­зи­ји ми­не у Укра­ји­ни, об­ја­ви­ли су ме­ди­ји по­зи­ва­ју­ћи се на из­во­ре бли­ске Кре­мљу. Он је био за­ме­ник ко­ман­дан­та 14. ар­миј­ског кор­пу­са, пре­но­си Бе­та.

РУСКА ДУМА ДЕМАНТОВАЛА: Русија не води тајне преговоре са Украјином

Укра­јин­ски пред­сед­ник Во­ло­ди­мир Зе­лен­ски из­ја­вио је да оче­ку­је на­ста­вак ин­тен­зив­них ру­ских ва­зду­шних на­па­да на кључ­ну ци­вил­ну ин­фра­струк­ту­ру то­ком пред­сто­је­ће зи­ме. Он је за АП об­ја­снио да због то­га за­шти­та ци­вил­них под­руч­ја, уз одр­жа­ва­ње од­бра­не на ду­гој ли­ни­ји фрон­та, пред­ста­вља циљ за укра­јин­ску вој­ску. Зе­лен­ски је при­знао да кон­тра­о­фан­зи­ва, ко­ја је по­че­ла ле­тос, ни­је да­ла оче­ки­ва­не ре­зул­та­те, али сма­тра да је то углав­ном због то­га што Укра­ји­на ни­је од са­ве­зни­ка до­би­ла оруж­је ко­је је оче­ки­ва­ла.

Ру­ске слу­жбе без­бед­но­сти утвр­ди­ле су да је по­жар ко­ји је у сре­ду за­хва­тио нај­ду­жи ту­нел у Ру­си­ји на­стао због екс­пло­зи­је ока­рак­те­ри­са­не као те­ро­ри­стич­ки акт, ја­вља „Ко­мер­сант”. Укра­јин­ски из­вор ре­као је у че­твр­так за Рој­терс да је Слу­жба без­бед­но­сти Укра­ји­не (СБУ) де­то­ни­ра­ла екс­пло­зив у ту­не­лу у Си­би­ру, јер га је Ру­си­ја, ка­ко је ре­као, ко­ри­сти­ла у вој­не свр­хе. Реч је Се­ве­ро­муј­ском ту­не­лу, ду­гом 15,3 ки­ло­ме­та­ра, у ре­ги­о­ну Бур­ја­ти­ја, на гра­ни­ци с Мон­го­ли­јом. Екс­пло­зив је из­гле­да по­ста­вљен ис­под во­за, ко­ји је оште­ћен, али жр­та­ва ни­је би­ло.

Та­кав на­пад, ко­ји се де­сио на ви­ше од 4.000 ки­ло­ме­та­ра од Укра­ји­не, по­ка­зу­је спрем­ност Ки­је­ва да из­ве­де са­бо­та­жу ду­бо­ко уну­тар те­ри­то­ри­је Ру­си­је. У одво­је­ном слу­ча­ју ру­ски ис­тра­жни ко­ми­тет је са­оп­штио да је при­вео осум­њи­че­ног аген­та укра­јин­ских оба­ве­штај­них слу­жби с двој­ним ру­ско-ита­ли­јан­ским др­жа­вљан­ством, ко­ји жи­ви у Рја­за­њу, због по­ста­вља­ња екс­пло­зив­них на­пра­ва на же­ле­знич­ке пру­ге и на­па­да че­ти­ри дро­на с екс­пло­зи­вом на вој­ни аеро­дром „Дја­ги­ље­во”. 

СТИЖЕ ПАКЛЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Не сме још да потпише, војска бесна, људи беже         

Извор: Правда.рс

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА