Најновије

Ву­чи­ће­вић од­ла­зи у за­твор

Осу­ђен сам са­мо за­то што сме­там не­ким цен­три­ма мо­ћи, са­мо за­то што ме не­ке су­ди­је, очи­глед­но, по­ли­тич­ки остра­шће­но мр­зе, ре­као је глав­ни уред­ник „Ин­фор­ме­ра”.

Драган Ј. Вучићевић (Илустрација: Јутјуб)

Глав­ни уред­ник „Ин­фор­ме­ра” Дра­ган Ј. Ву­чи­ће­вић по­но­вио је на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за штам­пу да у по­не­де­љак, 3. апри­ла, од­ла­зи на из­др­жа­ва­ње ше­сто­ме­сеч­не за­твор­ске ка­зне по кри­вич­ној ту­жби но­ви­на­ра Ју­го­сла­ва Ћо­си­ћа и на­ја­вио штрајк гла­ђу са два зах­те­ва: да се на­ло­жи ре­ви­зи­ја суд­ског по­ступ­ка и да се по­кре­не за­кон­ска ини­ци­ја­ти­ва за де­кри­ми­на­ли­за­ци­ју увре­де. По­ред Дра­га­на Ј. Ву­чи­ће­ви­ћа, обра­ти­ли су се ње­гов адво­кат Бо­рис Бог­да­но­вић и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник днев­ног ли­ста „Ин­фор­мер” Ми­ло­ван Ста­нић. Ву­чи­ће­вић је ре­као да је на су­ду до­ка­за­но да је ап­со­лут­но исти­ни­то оно што је он Ћо­си­ћу на­пи­сао на дру­штве­ној мре­жи „Тви­тер”. „Ја сам осу­ђен, јер сам за Ју­го­сла­ва Ћо­си­ћа ре­као да је шип­тар­ски пла­ће­ник, и то сам до­ка­зао. Ка­ко? Та­ко што има­мо до­ка­зе да су му Шип­та­ри упла­ћи­ва­ли па­ре, фир­ми у ко­јој је он ве­ћин­ски вла­сник. Суд ми ка­же да то је тач­но, али шта је то бит­но. Ја сам осу­ђен због исти­не на за­твор”, ка­зао је Ву­чи­ће­вић. То­ком свог обра­ћа­ња јав­но­сти он је по­ста­вио пи­та­ње ко­ли­ко ће још љу­ди оти­ћи у за­твор, ако ово по­ста­не прак­са и упи­тао „да ли ће­мо и он­да да ћу­ти­мо, и за­што не­ће­мо”.

Оце­нио је да је са­ма мо­гућ­ност да не­ко оде у за­твор за­то што је не­ко­га увре­дио ап­со­лут­но не­при­хва­тљи­ва. Ис­та­као је да не тра­жи да бу­де пу­штен из за­тво­ра, као и да по­шту­је пре­су­ду пра­во­су­ђа. На­вео је да се у срп­ским су­до­ви­ма у до­бром де­лу су­ди, не у скла­ду са пра­вом, за­ко­ном и прав­дом, не­го по по­ли­ти­ци.  „Ја сам осу­ђен по­ли­тич­ки, твр­дим то, имам до­ка­зе. Осу­ђен са­мо за­то што сме­там не­ким цен­три­ма мо­ћи, осу­ђен са­мо за­то што ме не­ке су­ди­је, очи­глед­но, по­ли­тич­ки остра­шће­но мр­зе”, ре­као је Ву­чи­ће­вић. Ка­зао је и да је пре де­вет го­ди­на но­ви­нар Ју­го­слав Ћо­сић твр­дио за ње­га да је уче­ство­вао у уби­ству пре­ми­је­ра Ср­би­је Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа. Ре­као је и да је до­ка­за­но да ни­је са­у­че­сник у уби­ству, а да је Ћо­сић осло­бо­ђен за­то што, ка­ко је ре­као, је су­ди­ја ка­зао да је то Ћо­сић при­чао као но­ви­нар. Упи­тао је: „А шта сам ја са­да на ’Тви­те­ру’ при­чао? Као во­до­ин­ста­ла­тер”. Ка­зао је да ни­ко ни­је осу­дио на­па­де на „Ин­фор­мер” и ре­као да је из­не­на­ђен ре­ак­ци­јом Удру­же­ња но­ви­на­ра Ср­би­је (УНС) ко­је, ка­ко је ка­зао, ћу­ти.

Адво­кат Бо­рис Бог­да­но­вић оце­нио је да се у ме­ди­ји­ма при­лич­но по­тен­ци­ра чи­ње­ни­ца да ње­гов кли­јент ни­је осу­ђен на за­твор­ску не­го на нов­ча­ну ка­зну и да је ни­је пла­тио. На­вео је да пре­су­да гла­си да  је осу­ђен на нов­ча­ну ка­зну, али да по кри­вич­ном за­ко­ни­ку би­ло ко­ја нов­ча­на ка­зна, ако се не пла­ти, за­ме­њу­је се за­тво­ром. Го­во­ре­ћи о то­ме за­што Ву­чи­ће­вић ни­је пла­тио ка­зну у ви­си­ни од 200.000 ди­на­ра, ре­као је да је то јед­но прин­ци­пи­јел­но пи­та­ње. „Ка­да Вла­да Ре­пу­бли­ке Срп­ске пред­ла­же да се у кри­вич­ни за­ко­ник по­но­во вра­те увре­да и кле­ве­та, ко­ји су ина­че из­ба­че­ни из кри­вич­ног за­ко­но­дав­ства, он­да је то кр­ше­ње сло­бо­де ме­ди­ја, он­да то по­ве­ћа­ва ни­во ауто­цен­зу­ре, он­да то про­сто ни­је при­хва­тљи­во. За­што је при­хва­тљи­во да у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји увре­да и кле­ве­та тре­ба да бу­ду кри­вич­но де­ло, а та­мо ни­је у ре­ду? Ту не­ло­гич­ност не мо­же ни­ко да об­ја­сни”, ка­зао је Бог­да­но­вић. На­вео је и да су под­не­ли устав­ну жал­бу Устав­ном су­ду, али да за го­ди­ну и по да­на ни­су до­би­ли ни­ка­кав од­го­вор.

Го­во­ре­ћи о пре­су­ди у слу­ча­ју но­ви­нар­ке Жа­кли­не Та­та­ло­вић, Бог­да­но­вић је ре­као да је пре­су­да по при­ват­ној ту­жби Та­та­ло­ви­ће­ве по­ста­ла пра­во­сна­жна и да је он до­био дру­го­сте­пе­ну пре­су­ду, на­гла­ша­ва­ју­ћи да је она пра­во­сна­жна без об­зи­ра што Ву­чи­ће­ви­ћу ни­је до­ста­вље­на. На пи­та­ње но­ви­на­ра да ли је це­ла си­ту­а­ци­ја „при­пре­ма те­ре­на да се за­и­ста уве­де вер­бал­ни де­ликт и да се про­фе­си­о­нал­ни но­ви­на­ри ко­ји ра­де кри­тич­ки и у скла­ду са ко­дек­сом ло­ве по ули­ци”, а да слу­чај Ву­чи­ће­ви­ће­вог од­ла­ска у за­твор бу­де оправ­да­ње за то, глав­ни уред­ник „Ин­фор­ме­ра” је од­го­во­рио да не­ма ни­ка­квог пла­на и да он ни­је део ни­ка­квог пла­на. Ста­нић је по­ру­чио да овај лист има сво­ју ја­сну уре­ђи­вач­ку по­ли­ти­ку, да од то­га не­ће од­у­ста­ти ни под при­ти­сци­ма и оце­нио да је ово вид при­ти­са­ка. Пред сам крај кон­фе­рен­ци­је за штам­пу до­шло је до пре­пир­ке са при­сут­ни­ма у пу­бли­ци, на­кон че­га су но­ви­на­ри те­ле­ви­зи­је Н1 и ли­ста „Да­нас” на­пу­сти­ли кон­фе­рен­ци­ју.

Извор: Политика

Бонус видео

 

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Колумне

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА