Најновије

ОБРАДОВИЋ О ТАДИЋЕВОЈ КАНДИДАТУРИ: ''Не желимо да будемо таоци''

Пред­сед­ник Две­ри Бо­шко Об­ра­до­вић из­ја­вио је да је био у пра­ву ка­да је ре­као да би Бо­рис Та­дић тре­ба­ло да се по­ву­че из по­ли­ти­ке.

Бошко Обрадовић (Фото: Јутјуб)

„Ње­го­ва кан­ди­да­ту­ра за пред­сед­ни­ка пред­ста­вља сим­бол по­врат­ка на бив­ши ре­жим ко­ји ни­ко не же­ли јед­на­ко као ак­ту­ел­ну власт. На­ро­ду је до­ста да би­ра из­ме­ђу Та­ди­ћа и Ву­чи­ћа”, ре­као је Об­ра­до­вић. Бив­ши пред­сед­ник Ср­би­је и ли­дер Со­ци­јал­де­мо­крат­ске стран­ке Бо­рис Та­дић је за „Но­ва.рс” ре­као да би се кан­ди­до­вао на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма ис­кљу­чи­во уко­ли­ко би про­це­нио да ни­ко дру­ги од кан­ди­да­та не­ће мо­ћи да по­бе­ди Ву­чи­ћа, али и да упра­вља др­жа­вом, пре­но­си Н1.

„Од 2012. се ни­сам кан­ди­до­вао ни на јед­ну функ­ци­ју и све вре­ме сам пру­жао по­др­шку дру­ги­ма, и ста­рим и но­вим ли­ци­ма, ко­ји су по­ку­ша­ли у прет­ход­ним го­ди­на­ма да по­бе­де ову власт. На мо­ју ве­ли­ку жа­лост, то се ни­је де­си­ло и про­шло је по­губ­но мно­го го­ди­на и про­пу­ште­них при­ли­ка”, ре­као је Та­дић из­ме­ђу оста­лог и до­дао да ње­го­ва оба­ве­за, „као чо­ве­ка ко­ји је на по­след­њим из­бо­ри­ма до­био око ми­ли­он и по гла­со­ва”, ни­је да ми­сли на лич­ну удоб­ност и лич­не ри­зи­ке и – сто­ји на рас­по­ла­га­њу и на овим из­бо­ри­ма. Ре­као је и да се не би кан­ди­до­вао због до­ла­ска на власт, већ ис­кљу­чи­во за ства­ра­ње но­вог си­сте­ма за но­ве љу­де.

Ре­а­гу­ју­ћи на ову из­ја­ву, Об­ра­до­вић ка­же да са­да сви схва­та­ју да је на вре­ме ре­а­го­вао кад је, ка­ко на­во­ди, апе­ло­вао на бив­шег пред­сед­ни­ка Ср­би­је да се по­ву­че из по­ли­ти­ке. „Ја сам ука­зао да не же­ли­мо да бу­де­мо та­о­ци бив­шег ре­жи­ма ко­ји нас, за­јед­но са са­да­шњим, др­жи у за­ча­ра­ном кру­гу ко­ји тра­је већ пу­них 30 го­ди­на. Сма­трам да је гра­ђа­ни­ма Ср­би­је до­ста да би­ра­ју из­ме­ђу Бо­ри­са Та­ди­ћа и Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, Иви­це Да­чи­ћа и Че­до­ми­ра Јо­ва­но­ви­ћа или из­ме­ђу Во­ји­сла­ва Ше­ше­ља и Не­на­да Чан­ка. Ти љу­ди су ве­о­ма ду­го на по­ли­тич­кој сце­ни, ре­кли су све што су има­ли и ура­ди­ли су све што су мо­гли”, на­во­ди Об­ра­до­вић, по­ру­чу­ју­ћи да је вре­ме да до­ђе до сме­не по­ли­тич­ких ге­не­ра­ци­ја у Ср­би­ји.

Ли­дер по­кре­та Две­ри ка­же да ни под ко­јим усло­ви­ма не би мо­гао да ста­не иза кан­ди­да­ту­ре Бо­ри­са Та­ди­ћа, на­по­ми­њу­ћи да је мно­го ва­жно да опо­зи­ци­ја има за­јед­нич­ког кан­ди­да­та при­хва­тљи­вог за све. „У су­прот­ном слу­ча­ју ми ће­мо се опре­де­ли­ти да ли ће­мо има­ти свог кан­ди­да­та”, за­кљу­чио је он.

О три фазе отварања Србије прочитајте ОВДЕ.

Извор: Политика

Бонус видео

Молимо Вас да донацијом подржите рад
портала "Правда" као и ТВ продукцију.

Донације можете уплатити путем следећих линкова:

ПАЖЊА:
Системом за коментарисање управља компанија Disqas. Ставови изнесени у коментарима нису ставови портала Правда.

Најновије вести - Ратни извештаји

VREMENSKA prognoza

Најновије вести - ПРАВДА

ENGLISH NEWS

Urbancube